Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGOS REIKŠMĖS ŽODŽIAI

     Jau esame daug kartų rašę apie įvairius nevartotinus žodžius ir posakius. Tie žodžiai ar posakiai yra nevartotini dėl to, kad yra arba nelietuviškos kilmės, arba netaisyklingos darybos. Tačiau pasitaiko ir tokių žodžių, kurie yra lietuviški ir vartotini, bet kai kurių žmonių vartojami ne ta reikšme, kuria turėtų būti vartojami. Tokia netaisyklinga vartosena kartais atsiranda per neapsižiūrėjimą, kartais pasiduodant kitų kalbų įtakai. Daugiausia netaisyklingai kitomis reikšmėmis vartojami žodžiai yra daiktavardžiai, būdvardžiai, prieveiksmiai ir veiksmažodžiai. Čia apie kai kuriuos jų trumpai pakalbėsime.

     Daiktavardžiai. Reikia skirti žodžius atmintis ir atminimas. Atmintis yra žmogaus dvasinė galia, sugebėjimas prisiminti praeities įvykius, o atminimas — kokio nors žmogausar įvykio prisiminimas. Kartais atmintis netaisyklingai vartojama atminimo ar prisiminimo reikšme. Pvz.: Pastatė paminklą Maironio atminčiai ( = atminimui, prisiminimui). Pastatyti paminklą Maironio atminčiai reikštų, kad Maironis turėjęs labai gerą atmintį, todėl tai jo atminčiai pastatytas paminklas. Dažnai kapinėse tenka matyti ant paminklų tokius užrašus: "Amžinos atminties tėvui”, "Amžinos atminties Jonui Petraičiui” ir pan. Žinant šio žodžio (atmintis) reikšmę, minėtuose sakiniuose lyg būtų norėta pasakyti, kad tėvas ar Jonas Petraitis buvo labai geros atminties — amžinai viską atsimindavo. Bet kiekvienam aišku, kad ten ne tai buvo norėta pasakyti. Tu mirusiųjų artimieji norėjo pasakyti, kad jie visuomet juos prisimena, kad tie paminklai pastatyti jų amžinam prisiminimui, amžinam atminimui. Tad taip ir reikėtų rašyti. Kartais ir kokią knygą ar kitokią dovaną kam nors duodant, užrašoma: "Ilgai atminčiai”. Ir čia reikėtų rašyti: "Ilgam atminimui”. Juk dovana duodama ne to žmogaus atminčiai, bet jo atminimui, prisiminimui.

     Per dažnai ir kartais netaisyklinga reikšme vartojamas žodis eilė, kur daug geriau tiktų kiti žodžiai, pvz.: keletas, keliolika, grupė, dalis, nemažai, daug, daugelis, daugybė, galybė, gausybė, aibė ir t.t. Visus šiuos žodžius dabar stengiasi iš vartosenos išstumti toji eilė. Pvz.: Kalbėtojas pateikė eilę ( = keletą, daug, nemažai) įdomių klausimų. Eilėje atvejų (=Dėl kai kurių atvejų, kai kuriais atvejais, dažnai, kartais) buvo galima ir jį apkaltinti. Visa eilė (=Daug, daugelis) mokinių neišlaikė egzaminų.

     Košmaras reiškia slogutis, baisus sapnas, slegiantis daiktas ar įvykis (angl. nightmare), bet kai kurie jį netaisyklingai vartoja reikšme netvarka, chaosas, pvz.: Tame susirinkime buvo baisus košmaras (= chaosas, netvarka): visi ginčijosi, neklausė pirmininko, kėlė triukšmą.

     Daiktavardis sąstatas rodo, kad tai daiktas, kuris yra sustatytas (pvz., traukinių sąstatas), todėl jis netinka vartoti sudėties reikšme, pvz.: Pirmininkas paskelbė naują valdybos sąstatą (= sudėtį). Šiais metais futbolo komandos sąstatas (= sudėtis) nepasikeitė.

     Turime du žodžius, kuriuos vardininke vienodai rašome, bet kurių reikšmė yra visiškai skirtinga: vytis,-čio ir vytis,-ies. Vytis, -čioyra vyriškosios giminės pirmajame skiemenyje kirčiuojamas žodis, kuris reiškia raitą senovės karžygįmūsų tautos herbą. Jau ir mūsų konstitucijoje būdavo rašoma, kad Lietuvos valstybės ženklas yra baltas vytis raudoname dugne. Vytis,-ies yra moteriškosios giminės paskutiniajame skiemenyje kirčiuojamas žodis, kuris reiškia rykštę, virbą, pvz.: Prisikirto vyčių tvorai tverti.

     Keista, kad daugelis mūsų tautiečių mano, jog mūsų tautos herbas yra moteriškosios giminės. Nuolat tenka išgirsti sakant arba matyti spaudoje parašyta: vyties kryžius, vyties ženklas ir pan. Čia, išeivijoje, Lietuvos vyčiai leidžia "Vytį”, o akademikai skautai — "Mūsų vytį”. Kai šių žurnalų vardai rašomi vardininke, tai nėra jokios problemos, bet kai norima pavartoti kitą linksnį, tai vytis ir sumaišomas su rykšte, pvz., sakoma arba rašoma: "Mūsų vyties” žurnalas. Jau išėjo naujas "Vyties” numeris. Čia turime rašyti ir sakyti: "Mūsų vyčio” žurnalas. Jau išėjo naujas "Vyčio” numeris.