religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XXXVII, NO. 10

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTIS

325

 Jonas Kavaliūnas

DŽIAUGSMAS, GRĮŽUS PAKLYDUSIAI AVELEI

333

 Chiara Lubich

MINTYS APIE VILNIAUS KATEDRĄ

334

 Leonas Zaremba, S.J.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

335

 Vytautas Bagdanavičius

LIETUVIŠKI PAPROČIAI: LAPKRITIS

340

 Danutė Bindokienė

EILĖRAŠČIAI

342

 Zenta Tenisonaitė

LABDARYBĖS DARBAI SIELAI

343

 Alfonsas Grauslys

AR TYLĖJIMAS VISUOMET YRA AUKSAS?

345

 Lina Grigaitytė

ATSIMINK, KAS ESI!

340

 Nijolė Jankutė

“NIDOS” KLUBO LEIDINIAI

350

 Alė Rūta

VAIKAS IR APLINKOS ĮTAKA

351

 Mama Ada

DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA RŪKYTI,
GERTI. VARTOTI NARKOTIKUS

352

 Jūratė Jankauskaitė

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU
SVETIMAME KRAŠTE

353

 Edvyna Valkiūnaitė

TĖVYNĖJE

354

 Gediminas Vakaris

KALBA

357

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

358

 Red.

ŠYPSULIAI

359

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

360

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Vilniaus katedros. Visos nuotraukos paimtos iš Rimtauto Gibavičiaus paruošto albumo “Vilniaus architektūra”. Išleido “Vaga” Vilniuje 1978 m. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

STATEMENT OF OWNERSHIP

LAIŠKAI LIETUVIAMS—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likander. The offices of editors, publishers and managament are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 6063S. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2490. Total distribution 2398 copies, mail subscription—2298, free distribution—100 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 92 copies are leftovers. Annual subscription is $10.00, single copy $1.00. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.