“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAI

      Labai nuoširdžiai dėkojame visiems Gerbiamiesiems Skaitytojams, parėmusiems "Laiškų Lietuviams" leidimą arba padėjusiems juos siuntinėti tremtiniams, negalintiems užsimokėti prenumeratos.

      Po 5 dol. aukojo: Eug. Talandis (Chicago), J. Daukaitė (Detroit) ir I. Bulgarauskaitė (Worcester). 4 dol. — K. Lapienė (Chicago).

      Po 3 dol. aukojo: J. Mikalauskas (Omaha), O. Bačinskienė (So. Boston), M. Vasiliauskienė (Philadelphia), V. Kriščiūnas (Toronto), V. Prancūzevičius (Chicago), A. Balčytis (Chicago), J. Jacikas (Chicago), E. Abelkienė (Chicago), O. Šalpukas (Flushing).

      Po 2 dol.: F. Nasakaitis (Chicago), Dr. K. Kasponis (Green Bay), K. Kucborska (Brockton), B. Augustauskas (Chicago), V. Jakubcevišius (Chicago), J. Mikalauskas (Chicago), A. Abaravičienė (Chicago).

      Po 1 dol.: P. Šalčius, G. Lukoševičiūtė, E. Zateplinskienė, P. Nedzinskas, B. Paulikas, M. Tapulionytė, Bliūdžius, E. Žebrauskas, V. Sakalauskas, M. Žilys, V. Bindokas, A. Cibulskis, O. Paulauskas, V. Mažeika, S. Mielinis, E. Tamošiūnas, E. Izokaitienė, S. Penčyla, Navickas, K. Paplauskas, K. Latonas, G. Strimaitis, Gedvilas, A. Maciūnas, J. Laucius, P. Budris, P. Pranskietis, O. Dambrauskas, A. Ripskis, A. Mažeika, A. Sadowski, J. Grigas, Ringailė Gustaitis, L. Vitkauskas, E. Krištolaitienė, I. Dambrauskas, A. Šukys, A. Pretkelis, P. Norkus, A. Karaliūnas (visi Chicago); V. Vaitkevičius, A. Paulavičius, K. Norvaišas, B. Vasiliauskas, M. Mockienė, E. Bačinskas, A. Lapkus, E. Jurašienė, T. Stučinskas (visi Cicero); D. Kutkaitė (St. Charles), O. Ruzgys (Detroit), L. Heiningas (Detroit), V. Rinkevičius (Detroit), P. Bielinis (Cleveland), E. Paurazienė (Detroit), J. Mikolaitis (Brooklyn), A. Dičpinigaitienė (Brooklyn), S. Vidmantas (Melrose Park), J. Dudelas (Toronto), E. Galeckas (Eden), L. Michaelytė (Waterbury), L. Mitalas (Kanada), V. Šateikis (St. Benedict), P. Graužinienė (Cleveland), V. Palunas (Cleveland), A. Birgelaitis (Grand Rapids), S. Cirul (Owensboro), J. Riklickas (Baltimore), J. Moncevičius (Hartford), M. Kazlauskaitė (Ottawa), V. Gražulis (Toronto), E. Staškevičienė (Toronto), S. Petkevičienė (Hamilton), kun. L. Klimas (Hemstead), S. Urbaitis (St. Williams), S. Petravičienė (Hartford), S. Bakšienė (Dorchester), L. Senutienė (Brockton), D. Ališauskas (Kenosha), G. Baltrušaitis (Los Angeles), V. Andrulionis (Rodney), kun. J. Paransevičius (New York), A. Baika (So. Boston).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Tomas Žiūraitis, O. P. ŽODIS IR GYVENIMAS. Religinei - tautinei rimčiai. Išleido Venta 1955 m. V. K. Jonyno aplanko iliustracija. Kieti viršeliai, 243 psl. Trumpos, įdomios mintys įvairioms progoms ir įvairioms šventėms. Knygos mintis apibūdina Vydūno žodžiai: "Žmogus turi eiti dvasinio skaidrėjimo keliu, iki susilieja su Dievybe. Tame kelyje yra Tauta. Žmogus negali jos aplenkti, jei nori, kad jame dvasia švitėtų."

MIELIEJI TAUTIEČIAI,

      Tėvai Jėzuitai, padrąsinti J. E. vysk. V. Brizgio, Didž. Gerb. Kunigų Klebonų bei kitų visuomenės veikėjų, nusprendė pasistatyti Čikagoje erdvesnes gyvenimo ir darbo patalpas, kuriose mūsų tautiečiai, o ypač jaunimas, galėtų išvystyti platesnį religinį ir kultūrinį veikimą.

      Malonu pažymėti, kad tą Tėvų Jėzuitų planą palaimino ir Jo Eminencija Čikagos Kardinolas.

      Negalėdami vieni įvykdyti to didelio uždavinio. Tėvai Jėzuitai kreipiasi į Jus, prašydami piniginės paramos savo statybai. Kiekviena auka, nors ir mažiausia, bus vertinga pagalba tai naujai religinei ir kultūrinei įstaigai, kurios reikalingumą jaučia visa mūsų visuomenė.

      Aukas prašome siųsti šiuo adresu:

      JESUIT FATHERS. 5541 S. PAULINA ST., CHICAGO 36, ILL.

PRASMINGA KALĖDINĖ DOVANA

      Visi mes turime draugų, pažįstamų, giminių. Artėjant Kalėdoms, daug kas suka galvą, ką jiems būtų galima dovanoti, kokią dovaną įteikti, kad ji tikrai būtų naudinga ir prasminga. Dauguma "Laiškų Lietuviams" skaitytojų sutiks, kad šis religinės ir tautinės minties žurnalas, kurs atvirai ir drąsiai nagrinėja įvairias šių dienų problemas, o ypač stengiasi duoti aiškų atsakymą į varginančius bei keblius šeimų ir jaunimo klausimus, būtų labai naudinga dovana kiekvienam lietuviui. Dovanotojui ji ekonominių sunkumų nesudarys, nes prenumerata tik du doleriai metams, bet, kas šią dovaną gaus, tikrai džiaugsis ne vieną dieną, bet visus metus. Dauguma skaitytojų mums vis rašo, kad, gavę naują "L. L." numerį, tuoj perskaito nuo pradžios iki galo. Manome, kad ir naujieji skaitytojai, kurie šio žurnalo dar nepažįsta, panašiai elgtųsi. Tad padarykite jiems šį malonumą, užsakydami ateinantiems metams "Laiškus lietuviams".

      Adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill