ULYSSES

      Kai italų filmų gamybos direktorius De Laurentiis prieš keletą metų vedė ne tik Italijoje, bet visame pasaulyje pagarsėjusią kino žvaigždę Silvaną Mangano, jis visiems pasakė, kad jo žmona daugiau nevaidins menkos vertės filmuose. Pirmoje vietoje ji bus šeimos motina, bet, žinoma, neužkas nė savo vaidybos talento; ji vaidins, bet tiktai rimtuose filmuose, imdama tokias roles, kurios jai teiks užpelnytos garbės. Jo žodžiai nebuvo tuščiai pasakyti. Silvana Mangano yra pavyzdinga šeimos motinajau augina tris vaikučius. Savo vaidybos talento ji taip pat neužkasė. Kaip tik savo vyro De Laurentiis gamybos filme "Ulysses" ji vaidina pagrindinę Odisėjaus žmonos Penelopės rolę. Čia Silvana Mangano pasirodo visoje savo didybėje. Žiūrovą ji žavi savo vaidyba, žavi ir savo grožiu, bet ne tokiu kaip daugelis Hollywoodo bejausmių "lėlių", jos grožis tartum trykšta iš vidaus, yra pilnas dvasios ir charakterio. Tik reikia gailėtis, kad sinkronizacija labai menka. Filme girdimas balsas yra ne Silvanos, nes ji per mažai moka angliškai. Nors balsas ir primena Silvanos tembrą, bet labai nesiderina su jos lūpų judesiais ir jam trūksta aiškumo. Reikia labai įtempti ausis, kad suprastum. Žinoma, tai yra minusis Silvanos vaidybai, bet čia ne jos kaltė.

      Itakos karalių Odisėją (romėniškai Uliksą) vaidina Kirk Douglas, kilęs taip pat iš Itakos (Ithaca, N. Y.). Jis gerai vaidina, nors kartais labiau pasireiškia jo akrobatiški negu "karališki" gabumai, bet Homero Odisėjus gal ir buvo panašus.

      Iš kitų antraeilių artistų dar pažymėtina labai simpatiška Rossana Podesta, vaidinanti princesę Nauzikają. Burtininkę Kirkę vaidina taip pat Silvana Mangano. Odisėjaus sūnų Telemaką neblogai interpretuoja jaunasis Franco Interlenghi. Gerai vaidina ir Anthony Quinn, norėdamas, žūt-būt, Penelopės rankos.

      Norint aprašyti filmo turinį, reikėtų atpasakoti beveik visą Homero "Odisėją", kuri skaitytojams, be abejo, yra žinoma, nors gal trupučiuką ir pamiršta. Šis filmas padės prisiminti bent svarbesnius to žymaus graikų veikalo epizodus. Kai kurių epizodų atvaizdavimas yra trupučiuką keistas ir nesutinkąs su veikalu, bet kai kuriuos ten aprašytus įvykius yra labai sunku arba ir visiškai neįmanoma atvaizduoti filme.

THE LEFT HAND OF GOD

      Atrodo, kad Hollywoodo filmų biznieriai tyčia kartas nuo karto stengiasi pagaminti filmus, kuriuose būtų atvaizduotas koks nors katalikų kunigas. Jie žino iš praktikos, kad tokie filmai atneša daug pelno. Piršte peršasi mintis, kad ir "The Left Hand cf God", kur kunigą vaidina Humphrey Bogart, yra pagaminta tik "kalti" doleriams. Tai matyti ir iš reklamų: "Jis išniekina rūbą, kurį dėvi!" Toks parašas dažnai reklamose būna prie Humphrey Bogart, apsivilkusio kunigiška sutana ir laikančio rankoje revolverį. Žinoma, žmonės eina iš smalsumo pamatyti tą katalikų kunigą, kurs "išniekino savo rūbą", kurs pažemino kunigiją, o tuo pačiu ir Katalikų Bažnyčią. Bet, nuėję į kino salę, tuoj apsivilia, nes pamato, kad Humphrey Bogart vaidina ne tikrą, bet tik apsimetėlį kunigą. Iš tikrųjų tai buvo amerikiečių lakūnas, pašautas Kinijoje, kurs apsivilko nužudyto misijonieriaus sutana ir pradėjo vaidinti kunigą.

      Be minėto artisto filme dar vaidina Gene Tierney, Agnes Moorehead, E. G. Marshall. Filmas nėra per daug įdomus, bet galima pažiūrėti ir kartais trupučiuką iš "kunigėlio" Bogart pasijuokti.

LOVE IS A MANY — SPLENDORED THING

      Spalvotas Cinemascope filmas. Veiksmas vyksta Kinijoje. Nepaprastai gražūs gamtos vaizdai teikia šiam filmui daug žavumo. Istorija gana įprasta: eurazietė daktarė (Jennifer Jones) ir europietis žurnalistas (William Holden), susipažinę šeimyniniame subuvime, vienas kitą smarkiai įsimyli. Čia prasideda jųdviejų idiliški susitikimai, kelionės, pasikalbėjimai. Bet šiai meilei pastoja kelią daug sunkių problemų. Žurnalistas yra vedęs. Žmona nesutinka skirtis. Daktarė eurazietė nori pašvęsti savo gyvenimą medicinai ir Kinijai. Juodu daug kas jungia, bet daug kas ir skiria. Kaip kituose panašiuose filmuose, taip ir čia žiūrovas lyg laukia, kad ta pagrindinė kliūtisžurnalisto žmona kaip nors pasitrauks, ir ši užsimezgusi uždrausta meilė galės triumfuoti. Bet įvyksta kitaipKorėjos kare žūsta žurnalistas.

      Kadangi filme veiksmas sukasi apie neleistiną meilę tarp daktarės ir vedusio žurnalisto, filmas turėtų būti smerktinas. Vis dėlto suaugusiems jis gali labai patikti ir duoti naudos. Juk suaugusieji mokės atskirti tai, kas leista ir kas draudžiama. Tik vaikai seka ir pamėgdžioja viską, ką mato filmuose. Filme atvaizduota problema gyvenime, deja, dažnai pasitaiko. Iš tokių klaidų mes galime pasimokyti, bet neturime jų sekti.

THE KENTUCKIAN

      Labai neįdomus"Western" filmas. Kam šios rūšies filmai patinka, teeina ir težiūri, bet kas jiems ypatingos silpnybės neturi, tai nuėjęs arba užmigs arba visą laiką žiovaus.

THE PHENIX CITY STORY

      Filmas, be abejo, nespalvotas, nes spalvos suteikia grožio, o čia norima atvaizduoti tik tai, kas baisu ir žiauru. Tai nėra kokia nors išsigalvota kriminalinė istorija, bet tikri faktai, įvykę dar tik praėjusiais metais Phenix City, Alabama. Pačiame istorijos centre yra advokato Patterson nužudymas ir jo sūnaus pastangos išvalyti miestą nuo korupcijos, žudynių ir ištvirkimo. Jei kas eina į kiną, ieškodamas ko nors, kas gražu, tegul nepasirenka šio filmo, bet jei kas nori pažinti Amerikos gyvenimo padugnes, šiame filme tikrai jas pamatys.

LAND OF THE PHARAOHS

      Cinemascope filmas, kuriame parodoma įdomi Egipto piramidžių statyba ir faraonų gyvenimas. Tiek vaizduose, tiek istorijoje, tiek Dimitri Tiomkino muzikoje yra įdomių momentų. Nors kažin ko čia ir nepamatysi, bet nuėjęs vis dėlto nenusivilsi.

J. Vaišnys, S. J.