PRELATO P. M. JURO LAIŠKAS REDAKCIJAI

     Šių metų "L. L." antrame numeryje pasiskundėme, kad skaitytojai labai nerangiai atnaujina prenumeratą, todėl praėjusiais metais laikraščio leidimas mums atnešė nuostolio. Į tai tuoj atsiliepė Gerb. Prel. P. M. Juras, atsiųsdamas 100 dolerių su lydimuoju laišku. Tarp kita ko štai ką jis rašo:

     "Tamstos turite pagrindo nusiskųsti skaitytojų nerangumu. "Laiškai Lietuviams" yra labai rimtas ir turiningas mėnraštis. Jei skaitytojai nuoširdžiai priimtų ten patiektąjį dvasinį maistą, taip stipriai spinduliuotų Kristaus dvasia, kad ir neskaitantieji pajustų reikalą panaudoti Tamstų siūlomas priemones platinti Kristaus Karalystei žemėje.

     Materialinė pažanga ir doleris pavergė žmogų. Jam reikia radijo paklausyti, televizijos pažiūrėti, automobiliu pasivažinėti, pasisvečiuoti ir pasilinksminti, o rimtam žurnalui paskaityti nėra laiko. Kompanijoje pora dolerių nieko nereiškia. Vaišinantis nesigailima nė dešimtinės, bet geros spaudos palaikymui jokiu būdu kišenėje nesuras poros dolerių.

     Mūsų tikėjimo priešai ne aimanomis kovoja. Jie vergiškai laikosi savo vadų nustatyto plano, nieko nesigailėdami. Ir ką už tai gauna? Jie tampa vergais. Kristui tarnauti reiškia viešpatauti. Sunku suprasti, dėl ko žmonės verčiau nori vergauti negu viešpatauti. Labai džiaugiuosi, kad Tėvai Jėzuitai savo "Laiškais" gali pasiekti ir tuos, į kuriuos negalima prabilti asmeniškai. Tad linkiu gausios Dievo palaimos visiems Jūsų žygiams ir darbams."

Prel. P .M. Juras

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Šv. Jonas Bosko. LAIMĖS GAIRĖS: II laida. Paruošė A. Sabaliauskas, SDB. Lietuvių Saleziečių leidinys 1954 m. 136 psl., kaina 50 centų.

     Br. Daubaras. UŽDANGAI NUSILEIDUS. Apsakymas. Išleido "Nida", 1-2, Ladbroke Gardens, London, W. 11, Gt. Britain.

     LITERATŪROS LANKAI. Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis. Penktas numeris. Laikraščio reikalais galima kreiptis: K. Bradūnas, 1127 Bayard St., Baltimore 23, Md.

     KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis, nr. 11-12.

LOKas RŪPINASI ISTORINE MEDŽIAGA

     JAV LB Laikinasis Organizacinis Komitetas išsiuntinėjo apygardų ir apylinkių valdyboms bei apylinkių seniūnams istorinės medžiagos rinkimo reikalu labai svarbų bendraraštį. Kadangi minėtas bendraraštis tam darbui turės istorinės reikšmės, tad susipažinimui čia pat jį dedame.

     LOKo 1954. III. 31 raštu buvo išsiuntinėtas Pasaulio Lietuvių Archyvo Direktoriaus atsišaukimas, kuriuo jis prašė JAV LB organus rūpintis lietuvių istorinės medžiagos rinkimo ir apylinkėse PLA talkininkų organizavimo reikalais.

     Žinant, kad Amerikos lietuviai iš seno, o tremtiniai ir iš paskutiniųjų 10-15 metų turi labai svarbių Lietuvos ir lietuvių tautos istorinių raštų, dokumentų, leidinių, daiktų ir t.t., būtų didelė skriauda visam mūsų tautiniam reikalui, jei visa tai be prasmės išsimėtytų ar be pėdsakų sunyktų. O sunykti labai daug sunyksta. Kasdien į laužus ir šiukšlynus per visą kraštą, seniesiems mirus ar iš aktyvaus veikimo pasitraukus, iš palėpių, iš kampų "išvaloma" brangių ne tik Amerikos lietuvių gyvenimo vertybių, bet ir nebepapildomų Lietuvos buvimo dalykų.

     Lietuvių Bendruomenei, besirūpinančiai lietuvybės išlaikymo byla, turi rūpėti išsaugoti ir istoriniai lietuvių tautos paminklai. Tas rūpestis turi išsitiesti per visą mūsų Bendruomenę nuo viršaus ligi mažiausios vietovės.

     LOKas, skatindamas JAV LB organus šį klausimą laikyti labai svarbiu ir vietinius veiksnius jį vietose tinkamai organizuoti, prašo:

     1.    Kiekvieną apylinkės valdybą — tuoj pat išrinkti kurį kompetetingesnį asmenį ar net ir kelių asmenų komisiją, kad tuoj pradėtų, santykiaudami su PLA direktoriumi, rūpintis istorinės medžiagos apsauga, rinkimu ir PL Archyvui perdavimu.

     2.    Kiekvieną apygardos valdybą — šiuos reikalus aptarti savo posėdžiuose bei apygardų suvažiavimuose ir, kiek galima, planingiau organizuotai visoje apygardoje.

     Šiuo metu perrinkus apylinkių organus, gali būti lengviau rasti ir naujų, valdybon ir neįeinančių žmonių, tiems reikalams vietose rūpinti.

     Kiekvienu atveju prašoma galimai greičiau susisiekti su Pasaulio Lietuvių Archyvo direktoriumi — Mr. V. Liulevičius, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, 111.

     Administracijoje galima gauti gražiai įrištų praėjusių metų "Laiškų Lietuviams" komplektų. Vienerių metų komplekto kaina — 4 doleriai.