ĮSIGYTINOS KNYGOS

      Jei kas norėtų įsigyti Dr. J. Mačernio knygą "El hombre, ?un enigma?", gali ją gauti, nusiuntęs autoriui du doleriu šiuo adresu: J. Mačernis, Isleta 1957, 4 de Junio, Buenos Aires, Argentina, S. A.

      "Laiškų Lietuviams" Administracijoje dar galima gauti šias knygas: Dievas ir Žmogus, Tu ir Ji, Kas žiūri ir nemato. Taip pat galima gauti įrištų "L. L." komplektų visų praėjusių metų. Vienerių metų komplekto kaina — $4.

PASAULIO LIETUVIŲ MALDOS IR ATGAILOS DIENA UŽ LIETUVĄ

      Šių dienų bedievybei sulaikyti nepakanka vien tik darbo ir fizinės jėgos, bet reik ir dangaus pagalbos. Reikia, kad žmonija dvasiniai atgimtų ir grįžtų prie dieviškųjų Tiesos idealų.

      Gegužės 13 dieną sueina 4 metai, kai Lietuvių tauta buvo paaukota Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai ir paskelbta Nekalčiausios Marijos Širdies Lietuvių Tautos Karalienės švente.

      Kiekvienais metais ši šventė yra švenčiama kaip viso pasaulio lietuvių Maldos ir Atgailos Diena už Lietuvos laisvę ir ten persekiojamą bažnyčią.

      Tą dieną visi lietuviai yra kviečiami savo maldas ir darbus siųsti Dangaus Karalienei, kad Ji išmelstų iš savo Sūnaus mūsų kenčiančiai ir vargų iškankintai tėvynei laisvę ir pasauliui Taiką, o mūsų brolių širdyse uždegtų Švenčiausios Jėzaus Širdies begalinės meilės ugnį.

      Ta proga Lietuvių Mėlynosios Armijos Sąjūdis kviečia visus lietuvius stoti į šį religinio atgimimo, maldos ir atgailos sąjūdį ir jungtis kartu prie 8 milijonų Mėlynosios Armijos Sąjūdžio narių.

      Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdžio Centras.

Dr. P. Kaladė    Kun. A. Kontautas    Dr. J. Leimonas

Pirmininkas    Dvasios Vadas    Sekretorius

 

“L. L.” RĖMĖJAI

      "L. L." arba tremtiniams Vokietijoje aukojo:

      L. Balnionis (Detroit) — 5 dol.

      Po 3 dol.:A. Švagždys, M. Noreikienė, E. Jonušas, J. Platakis, L. Tamošauskas (visi Chicago), J. Strikaitienė (Cicero).

      Po 2 dol.:J. Kučiauskas (St. Louis), S. Daunys (Chicago).

      Po 1 dol.:J. Kasakaitis, V. Sinkevičius, B. Beleškienė, K. Valiukaitis, Br. Ūsas, M. Monkevičius, St. Budrys, Br. Mikulskienė, A. Šembrokas, J. Skačkauskas, L. Vilimas, M. Krasauskas, V. Umbrasas, J. Pocienė, R. Oleškevičiūtė, S. Daukienė (visi Chicago), Pr. Stirbys (New Britain), I. Anužis (Toronto), E. Aukštakalnis (Toronto), J. Pupininkas (Rochester), P. Jaudegis (Omaha), J. Anužis (Toronto), J. Kalainis (St. Catherines), A. Andrews (Vancouver), J. Stonkus (Cicero), J. Paukštaitis (Omaha), P. Viltrakis (Newport), P. Zigmantas (Cleveland), B. Bacevice (Cleveland), A. Kurliandskas (Worcester), L. Matukienė (Woodstock), L. Ptašinskas (Montreal), A. Bilaitis (Kearny), S. Liauksminas (Hartford), J. Janušonis (Waukegan), A. Matulionis (Platsburg), O. Dumčiūtė (Cicero). Visiems nuoširdžiai dėkojame.