Brangūs lietuviai katalikai,

      Prieš ketverius metus gegužės 13 d. lietuvių tauta buvo paaukota Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. Daugelis laisvojo pasaulio lietuvių parapijų, kolonijų ar atskirų kraštų bendruomenių su giliu pasitikėjimu ir meile pasišventė Marijai, pasiaukodami save ir savo šeimas Jos tarnybai ir globai. Jie pasirinko šūkį:

      "Mariją mylėti trokštu visados. Jai vienai tarnauti džiaugsmuos ir varguos Lietuviai katalikai su dideliu uolumu padaugino maldas, pagausino aukas, ir visame gyvenime Marijos garbinimo banga sukėlė naujų vilčių.

      Ne taip seniai pasibaigę Jubiliejiniai Marijos metai atnešė taip pat gausių vaisių. Visas pasaulis juos šventė su pakilusia nuotaika ir atgimusia dvasia. Milijonai tikinčiųjų pamaldžiai keliavo į stebuklingąsias Marijos šventoves pelnyti jubiliejinių atlaidų ir melsti paguodos nesibaigiančiuose varguose skęstančiam pasauliui. Lietuvių balsas tame pasaulio chore nebuvo nustelbtas. Marijos metus lietuviai visa širdimi pergyveno ir parodė esą ištikimi Marijos garbintojai. Gausios iškilmės tiek Vokietijoje, tiek Anglijoje, Italijoje, kaip ir plačioje Amerikoje bei kituose pasaulio kraštuose leido parodyti mūsų tautos meilę ir ištikimybę pasaulio Karalienei, kurios oficialioji šventė šiais Marijos metais Šv. Tėvo buvo visam pasauliui iškilmingai paskelbta Visų Šventųjų dieną.

      Reikšmingi tai įvykiai ir labai svarbūs, bet jie nustos savo reikšmės, jei pasiliks kaip banga jūros paviršiuje. Nuaidės giesmių aidai ir nutils. Marijos metus ir Nekalčiausios jos Širdies garbinimą turi sekti darbai Marijos garbei. Visas gyvenimas turi būti išjudintas, persunktas Marijos dvasia, turi paliesti sielos gelmes ir atnaujinti pasaulį. Kupinas energijos jaunimas privalo savo jėgas kreipti į amžinąjį Gėrį, Tiesą ir Grožį ir nepaskęsti materialistinio pasaulio verpstuose. Nors daug pavojų tyko jo sielą užburti ir suvilioti, atitolinti nuo Dievo ir Bažnyčios ir padaryti šio pasaulio vergais, Marijos globa ir pagalba jaunimo tikrai neapvils! Tačiau jaunimas turi likti ištikimas Jos vadovybei.

      Šeimos tėvai ir motinos negali liautis budėję savo ir jiems pavestųjų sargyboje. Nuolat, kasdien, savo pavyzdžiu ir žodžiu bei darbu turi puoselėti tas kilnias dorybes, kurios mus jungia su Marija. Tik nuolatiniu pasiaukojimu, malda, nusigalėjimais ir aukomis šeimos židinys spindi laime ir tampa tikras atspindys šventosios Šeimos Nazarete. Kasdienis šv. Rožančiaus kalbėjimas, Marijos švenčių ypatingas šventimas, Marijos paveikslų laikymas savo namų garbingiausioje vietoje, medalikėlio ar škaplierių nešiojimas, pirmųjų mėnesio šeštadienių atsiteisimo Komunijos už savo asmeniškas ir kitų nuodėmes, ištikimas Dievo Įsakymų laikymas sudaro pagrindinius Marijos reikalavimus, kuriuos ir kiekviena lietuvių šeima gali ir privalo ištikimai vykdyti.

      Mus pasiekė džiaugsminga žinia, kad Marijos mylėtojai skaitlingai organizuojasi į Mėlynosios Armijos sąjūdį, trokštantį kaip tik įgyvendinti visus tuos Marijos duotus pasauliui apreiškimus Fatimoje. Tai reali programa ir konkretūs uždaviniai, kuriuos mes, naudodamies šia proga, ir trokštame priminti visiems Lietuvos katalikams, švenčiant ketvirtąsias Lietuvos pasiaukojimo Nekalčiausiai Marijos Širdžiai metines, atnaujinkime savo uolumą ir su vis didėjančiu pasitikėjimu maldaukime Marijos pagalbos ir malonės.

      Šv. Bernardas savo maldoje į Mariją teisingai tvirtina: "Nuo amžių negirdėta, kad tas, kuris šaukiasi Marijos globos, nebūtų jos išklausytas!" Išklausys ji ir lietuvių tautos skundą ir prašymus ir tikrai suteiks mums ir mūsų kenčiantiems broliams Tėvynėje laisvės ir nepriklausomybės dovaną. Juk ji pažadėjo savo ištikimiems garbintojams ir nelaimingosios Rusijos atsivertimą ir pasaulio taiką.

      Tačiau norėdami būti verti šių malonių, mes privalome, kaip Šv. Rašte sakoma, "duoti vertingų atgailos vaisių" (Mt. 3, 8), esminiai pakeisti savo gyvenimo kelią, Marijos pasiuntinybę ir Kristaus Evangeliją, imti kaip realybę ir visa siela pasišvęsti pasaulio Karalienei. Kas tarnauja Marijai — tas negali būti nuodėmės vergu. Nekalčiausioji Marijos Širdis labiausiai kenčia dėl žmonių nedėkingumo ir nuodėmių, kurios suardo bet kokį ryšį su Dievu ir iššaukia Jo rūstybę ir bausmes. Neveltui tad mes kartojame su Bažnyčia nuolankų prašymą: "Melsk už mus Šventoji Dievo Gimdytoja, kad būtumėm verti Kristaus pažadų!"

      Per Nekalčiausios Panos užtarimą tikrai būsime ir mes išklausyti ir susilauksime Jos paguodos.

Dr. Juozapas J. Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas

      Religingumas yra ramiais metais surinktas kapitalas, kurio procentais gyvename skausmo dienomis.

Goethe