Alė Rūta. TRUMPA DIENA. Premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo leidinys. Aplankas J. Dabkevičiūtės-Paukštienės. 434 psl., kaina $4.

      Aloyzas Baronas. SODAS UŽ HORIZONTO. Romanas. Liet. Knygos Klubo leidinys. Aplankas Algirdo Kurausko. 254 psl., kaina nepažymėta.

      Mykolas Vaitkus. AUKSO RUDUO. Eilėraščiai. Liet. Knygos Klubo leidinys, 2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, 111. 116 psl., kaina nepažymėta.

      Juozas Vaičeliūnas. TĖVYNĖS SARGYBOJE. Lietuvos karininko - lakūno atsiminimai iš 1932-1941 m. Išleido autorius. Viršelis T. Valiaus. 230 psl., kaina $3. Gaunama pas autorių: 195 Drinkwater St., Sudbury, Ont., Canada.

      PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMTMETIS. Parašė: P. Klimas, K. F. Kemėšis, J. Purickis, J. Savickis, M. Yčas. Išleido Nida. 174 psl., kaina nepažymėta.

      LITUANIA, lo gue fue, lo que es. Išleido Lietuvos Pasiuntinybė Urugvajuje, Montevideo. Knyga parašyta ispaniškai supažindinti svetimtaučius su Lietuva ir jos tragedija. Iliustruota Lietuvos vaizdais.

      Uršulė Gudienė. ŽAIBAI. Eilėraščiai. Iliustravo VI. Vijeikis. Išleido "Tėviškėlė", 2313 W. 91 St., Chicago 20, 111. 62 psl., kaina $1.

      Liudas Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Apysaka jaunimui. Iliustracijos V. Igno. Išleido Terra, 3333 So. Halsted St., Chicago 8, 111. 168 psl., kaina $2. Knygoje autorius pasakoja apie auksinę šienapiūtę Karališkių lankose ir dviejų berniukų nuotykius tarp šienapiūvių, aplinkiniuose miškuose, čigonų tabore, po aukštu žvaigždėtu Lietuvos vasaros dangumi. Knyga parašyta gyvai ir lengvu stiliumi, primenanti savąjį kraštą ir savus žmones.

      Mirko Jelusič. CEZARIS. Istorinis romanas. Vertė K. Puida. Išleido Terra. Pirmoji dalis, 190 psl., kaina $2.

      Kajus Julius Cezaris yra viena ryškiausių asmenybių senosios Romos istorijoje, o drauge ir vienas didžiausių vardų Europoje paskutiniųjų dviejų tūkstančių metų laikotarpy. Autorius šioje knygoje vaizduoja Cezario jaunystę, iškilimą ir mirtį nuo žudiko durklo. Taip pat ryškiai atvaizduotas Romos gyvenimas, o taip pat ir kiti žymesnieji Cezario amžininkai: Pompėjus, Kleopatra, Marius, Ciceronas Markus Antonijus ir kiti. Knyga parašyta dideliu istoriniu tikslumu, įdomi ir paliekanti gilų įspūdį.

      LITUANUS. Lithuanian Academic Youth Bulletin, 1955, No. 2. Šiame numeryje rašo: Ina Čepėnaitė, Julius Šmulkštys, Jonas Rimašauskas.

      UŽUOLANKA. 1955, No. 3. Dailės, literatūros ir kultūros mėnesinis laikraštis. Redaguoja Vilainis-Šidlauskas. Redakcijos ir Administracijos adresas: 729 W. 18th St., Chicago 16, 111. Gausiai iliustruotas vaizdais iš lietuviško Čikagos gyvenimo.