Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė yra sumaniusi parašyti Amerikos Lietuvių Katalikų istoriją. Tas darbas yra pavestas žymiausiems mūsų katalikų istorikams. Šis darbas jiems yra nelengvas dėl to, kad visi yra užimti savo tiesioginiais darbais ir negali važinėti po įvairias parapijas rinkti žinių. Todėl jiems labai reikia talkos. Iš kiekvienos vietovės jie nori surinkti žinias: kada ten atvyko pirmieji lietuviai, kaip įsikūrė, kokie jų pirmieji darbai; kokios draugijos ir organizacijos ten yra įsisteigusios, kokia yra jų veikla; parapijų įsikūrimas ir veikla; kaip vykdomas švietimo ir charitatyvinis darbas, koki laikraščiai leidžiami; koki santykiai su Lietuva, kiek paramos jai buvo nusiųsta; ką galima pasakyti apie žmonių religinę praktiką ir apie religinio gyvenimo organizavimą.

Istorijai yra numatyti šie skyriai ir jų atitinkami redaktoriai:

      1.    Pirmieji lietuviai naujame pasaulyje — adv. K. Jurgėla.

      2.    Draugijos — Dr. J. Leimonas.

      3.    Parapijos — kan. dr. J. B. Končius.

      4.    Vienuolijos — prel. P. Juras ir Tėvas V. Gidžiūnas, O. F. M.

      5.    Mokyklos — prof. A. Kučas.

      6.    Socijalinis darbas — kun. dr. K. Širvaitis.

      7.    Amerikos lietuvių katalikų ryšiai su tėvyne — prof. K. Pakštas.

      8.    Lietuviai katalikai Amerikos ūkyje — St. Lūšys.

      9.    Katalikų santykiai su kitomis ideologinėmis grupėmis — S. Sužiedėlis.

      10.    Spauda ir menas — kun. dr. A. Juška.

      11.    Pastoracija ir misijos — kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C.

      12.    Kanados lietuviai katalikai — prof. A. Šapoka.

      13.    Religinio ir tautinio gyvenimo bendrieji bruožai — kun. dr. A. Baltinis.

      Lietuvių katalikų įnašas į lietuvišką bei katalikišką gyvenimą Amerikoje yra, be abejo, didelis. Tos veiklos atvaizdavimas bus labai svarbus mūsų kultūros istorijai, kurią mes galėsime parodyti ne tik saviesiems, bet ir svetimiems. Tai ir yra svarbiausias šio veikalo tikslas.

      Kas turėtų kokios nors tinkamos medžiagos, prašome siųsti šiuo adresu: Rev. V. Gidžiūnas, 32 Rusholme Pk. Cr., Toronto, Ont., Canada.