T U R I N Y S
 
 
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
 
      Prieš kelias savaites išsiuntinėjome laiškelius visiems skaitytojams, kurių prenumerata šiuo metu baigiasi. Labai prašytume visus gerb. Skaitytojus į tą laiškelį atsakyti, atsiunčiant prenumeratos mokestį. Jeigu kas šiuo metu negalėtų užsimokėti, prašome mums tai pranešti. O jei kurs nors skaitytojas toliau nemano "Laiškų Lietuviams" prenumeruotis, labai prašytume mums pranešti, kad laikraščio siuntinėjimą sustabdytume. Jūsų neatsakymas į minėtą laiškutį atneša Administracijai daug nepatogumų ir materialinio nuostolio. Tad už bet kokį atsakymą labai nuoširdžiai dėkojame.
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Jonas Borevičius, S. J. ir Bruno Markaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.    Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.