AR “LAIŠKAI LIETUVIAMS” PATENKINTI SKAITYTOJAIS?

     Dažnai mes klausiame Skaitytojų, ar jie yra patenkinti "Laiškais Lietuviams", kas patinka, ko pageidautų. Gal bent kartą bus leista ir "Laiškams Lietuviams" pasisakyti, ar jie yra patenkinti Skaitytojais, ko iš jų pageidautų.

     Pradėkime nuo materialinių klausimų. Suvedėme praėjusių metų sąskaitas ir nusigandome, radę gana didelį nuostolį. Jei visi skaitytojai užsimokėtų už prenumeratą, jokio nuostolio nebūtų. Pagrindinė neužsimokėjimo priežastis, kaip žinome iš praktikos, yra apsileidimas, neprisirengimas, delsimas. Manome, kad skaitytojai tai supras ir stengsis mums padėti.

     Skaitytojų nerangumas pasireiškia ir kitur. Štai praėjusių metų paskutiniame numeryje buvo keletas klausimų jaunimui. Prašėme atsiųsti atsakymų. Iki šiol teatsiliepė keli jaunuoliai. Žinant, kad 'L. L." skaito keli tūkstančiai jaunimo, yra tiesiog nesuprantamas toks nesidomėjimas aktualiais jaunimo klausimais. Dar tebelaukiame atsakymų į tuos klausimus. Kiekvienam atsakiusiam būsime labai dėkingi.

 

“L. L.” RĖMĖJAI

     Labai esame dėkingi Skaitytojams, parėmusiems mūsų darbą pinigine auka Štai jų sąrašas:

     10 dolerių aukojoJ. Kanusis, Chicago.

     Po 3dol.: A. Kudukytė (Cicero), Dr. P. Rasutis (Chicago), V. Rygertas (Chicago), M. Pocius (Roslindale), M. Juodišius (Chicago).

     Po 2 dol.:B. Malinauskas (Chicago), A. Leščinskienė (Detroit), A. Kindurys (Dolgeville), N. Jankevičiūtė (Chicago), T. Vaitkūnas (Canton).

     Po 1 dol.:A. Krištolaitis, J. Kriščiūnas, M. Mažulienė, P. Razminas, B. Lukoševičius, P. Jokūbaitis, A. Orentas, J. Skinulis, B. Bendoraitis, M. Parakininkas, P. Subačius, L. Širmulytė (visi Chicago); J. Chiakavich (Manty Gos.), J. Kizlauskas (Cicero), E. Masaitienė (Knoxville), A. Grigaliūnas (Toronto), J. Iškauskas (Paterson), L. Mačys (London), Kun. A. Kardauskas (Lundington), O. Mickevičienė (Cicero), P. Steponaitis (Tarifville), G. Baltrušaitis (Detroit), Dr. V. Lelevičius (Rochester), A. Jatis (Daly City), J. Ugenas (Pontiac), A. Viederis (Rockford), A. Vitkunas (Gurnee), K. Pieškus (So. Boston), O. Valienė (Detroit), V. Kamaitis (Millbury), S. Šalnaitis (Phila.), T. Tamulevich (Branford), O. Danisevičiūtė (Brooklyn), M. Židžiūnienė (Worcester), J. Radvilas (Cicero), A. Sajauskas (Baltimore), R. Vabolis (Quebec), S. Slater (Los Angeles), O. Balzerytė (Detroit), P. Mikalauskas (Omaha), E. Plečkaitis (Racine), K. Jankauskas (Baltimore), M. Žeimienė (Cicero), G. Kažemekienė (Hamilton), B. Grušaitis (Waterbury), A. Juknevičius (Stoughton), K. Norkus (Hamilton), A. Rugienienė (Detroit), A. Litvinienė (Los Angeles), P. Sargelis (Amsterdam), B. Vaitkūnas (Detroit), P. Milus (Worcester), J. Černavičienė (Cicero), D. Milašius (Australija), M. Puidokas (Tariffville), J. Rukaitė (Great Neck), A. Telšinskas (Cleveland), A. Juškaitė (Cicero), A. Lisauskas (Toledo), Kun. J. Grabys (Castleton), O. Andrašiūnas (Putnam), R. Galinis (Sault St. Mary), T. Zailskienė (Cicero), K. Sragauskas (Detroit), V. Levanas (Waterbury), T. Sereikienė (Hartford), S. Liepas (So. Boston), J. Strazdas (Guelp).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Balys Sruoga. MILŽINO PAUNKSMĖ. Istoriška kronika. Išleido Terra, 748 W. 33rd St., Chicago 16, 111. Viršeliui aplanką piešė Bielskis. 173 psl., didelio formato, gerame popieriuje, kaina $2,50.

     Knygai siužetas parinktas iš Vytauto Didžiojo laikų, ir jo kova už Lietuvos karaliaus vainiką yra centrinė veikalo ašis. Atvaizduoti istoriniai įvykiai (Lucko, Hrodlės, Jogailienės byla už neištikimybę ir kt.) ir asmens: Vytautas Didysis, Jogaila, Jogailienė, kunigaikštis Švitrigaila, vysk. Zbignievas ir kiti.

     Thor Heyerdahl. KON — TIKI. Išgarsėjusi knyga apie to paties vardo ekspediciją plaustu per Ramųjį vandenyną, siekiant išaiškinti neįspėjamą Polynezijos salų gyventojų kilmės ir atsikraustymo kelių mįslę. Išleido Terra, 748 W. 33rd St., Chicago, 111. Gausiai iliustruota ekspedicijos nuotraukomis, 414 psl., kaina $3,75 (kietais viršeliais — $4,25).

     Tai yra šešių drąsuolių, penkių norvegų ir vieno švedo, epopėja. Šitie šeši vikingai, siekdami įrodyti mokslui fantastiškai atrodančią teoriją — paprasčiausiais mediniais plaustais persikelti per Ramųjį vandenyną — patys rizikuoja gyvybėmis ir 1947 m. pakartoja šitą pačią kelionę, sukeldami visuotiną susidomėjimą ir nuostabą visuose kontinentuose. Thor Heyerdahl, ekspedicijos vadovas, yra ir šios knygos autorius. Knyga išversta beveik į visas kultūringąsias kalbas.

     Balys Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS. Kaip Jonas Mažrimukas 1812 m. iš Viekšnių Kaunan nusikraustė ir Napoleoną regėjo — ir kas iš to išėjo. Apysaka. Iliustracijos paimtos iš Vacl. Biržiškos, prof. R. Schmittleino, majoro A. Ružancovo, Vytauto Didž. universiteto ir kariuomenės bibliotekų rinkinių. Knyga autoriaus dedikuota jauniems ir linksmiems, skirta Napoleono žygio į Rusiją sukakčiai paminėti. Išleido Terra, 207 psl., kaina $2,50.

     Nelė Mazalaitė. SAULĖS TAKAS. Romanas, kuriame moters išgyvenimų fone autorė atvaizduoja visą moderniosios Lietuvos kelią. Viršeliui aplanką piešė Paulius Augius. Išleido Liet. Knygos Klubas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 417 psl., kaina $3,50.

     Pulgis Andriušis. TIPELIS. Humoristinis romanas iš Kauno gyvenimo. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 240 psl., kietais viršeliais, kaina $3,00.

     Leonardas Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS. Lyrinės ironijos. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 48 psl., kaina $1,00.

     KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių bibliografinės Tarnybos Biuletenis, 1954 m., Nr. 9-10. Adresas: 602 Harvey St., Danville, I11.