TRACK OF THE CAT

     Filmas vaizduoja vienos šeimos Colorado Kalnuose gyvenimą. Šeima susideda iš tėvų, trijų sūnų ir dukters. Jie visi jau suaugę, bet kartu tebegyvena ir kartu tebedirba. Visų jų gyvenimą tvarko motina ir vyriausias sūnus. Ūkis yra jos ir jos vyriausio sūnaus, o visi kiti yra darbininkai ir jokios dalies ten neturi.

     Jauniausias sūnus nori vesti, bet jo vedyboms nepritaria nei jo motina nei jo vyriausias brolis. Nors nė vienas kitas sūnus nebeturi jau progos vesti, motina vis tiek nesutinka su jo vedybomis. Ji nenori, kad ūkis būtų išdalintas ir kad valdžia pereitų į visų rankas. Jauniausiam broliui padeda jo sesuo ir vyresnis brolis, kurie yra sudarę atskirą frontą prieš namuose esančią valdžią.

     Jų ūkį jau kuris laikas užpuldinėja juoda laukinė katė, kuri naikina jų bandą. Vyriausias brolis išsiruošia tą katę sugauti ir kartu pasiima jaunesnį brolį. Abu broliai vienas po kito žūva ir ūkis pagaliau atitenka jauniausiam. Likęs vienas, jis lieka vyriausiu ir, neturėdamas daugiau pasipriešinimo, veda.

     Filmas labai įdomus savo skirtingumu nuo kitų filmų. Taip pat labai gražūs vaizdai.

THIS IS MY LOVE

     Filmas vaizduoja dviejų seserų gyvenimą. Jaunesnioji yra ištekėjusi, turi du vaikus ir invalidą vyrą. Ji juos myli ir jais rūpinasi, bet gyvenimas jai yra sunkus, nes vyras labai nervingas ir sergąs.

Vyresnioji sesuo yra susižiedavusi, bet ištekėti nesiruošia. Yra svajotoja, mėgsta rašyti ir gyvena kartu su sesersšeima, norėdama jiems padėti. Abi seserys dirba pasikeisdamos restoranėly ir iš to gyvena.

     Į vyresnios sesers gyvenimą įsimaišo vyras, kuris užvaldo visus jos jausmus, viltis ir troškimus. Jos tikslas laimėti šitą vyrą sau. Tačiau šis vyras, kaip staiga ateina taip staiga ir išeina su jos jaunesne seseria. Jaunesnioji net nežino, kad ji daro skriaudą ne tik savo vyrui, bet ir savo seseriai. Ji tiek įsimyli, kad jai atrodo, jog be jo negali gyventi. Ji nebegrįžta namo tuoj po darbo, kombinuoja tik pasprukti iš namų ar darbo ir net sesers pagalbos prašosi.

     Vyresnioji sesuo įdūkusi ant sesers ir jos vyro, sugalvoja žiaurų planą. Kai sesuo išeina su savo išrinktuoju, ji vaistus pakeičia žiurkių nuodais. Tuos nuodus sesuo sugrįžusi ir nežinodama suleidžia savo vyrui, nuo kurių jis tuoj miršta. Policija ją areštuoja.

     Vyresnioji sesuo, atsikračiusi abiejų, nueina pas savo išrinktąjį ir mano laimėti jo meilę, kai visos kliūtys pašalintos. Tačiau čia ji pamato, kad padariusi baisią klaidą. Tas išrinktasis jos visai nemylėjo. Jis myli jos seserį kaip nieko dar nėra mylėjęs. Ji sužino, kad tai buvo paskutinis jų susitikimas, nes jie suprato, jog skriaudžia vaikus ir vyrą. Jis pasako, jog darys viską, kad ją išteisintų ir kad jai ir jos vaikams atlygintų.

     Praradus ir jį, vyresnioji sesuo nebeturi ką daryti ir pasiduoda policijai.

THE LAST TIME I SAW PARIS

     Spalvotas filmas su Elizabeth Taylor ir Van Johnson. Filmas jausmingas, gerai suvaidintas, gražūs vaizdai.

     Vaizduojamas vienos amerikiečių šeimos pokarinis gyvenimas Paryžiuje. Tėvas su dviem dukterim gyvena gražiai, nors nėra turtingi. Vyresnioji duktė sutinka amerikietį kareivį, kuris patraukia jos dėmesį visam gyvenimui. Ji pati stengiasi palaikyti artimus ryšius su juo, bet į jų tarpą įeina jos sesuo Helen (Elizabeth Taylor), kuri nusineša savo sesers išrinktąjį. Jie susituokia, turi dukterį ir laimingai gyvena. Jie pasilieka Paryžiuje, nes gyvenimas Paryžiuje yra įdomus, linksmas ir gražus, nors ir be pinigų.

     Helen praleidžia dienas besipuošdama, o jos vyras bedirbdamas ir berašydamas knygas. Rašymas jam nesiseka, ir tik jo žmona tiki, jog jis gali geras knygas rašyti. Staiga jie praturtėja tėvo palikimu ir ištaigingas gyvenimas juos abu nuverčia nuo teisingų bėgių. Po ilgų nesusipratimų Helen miršta. Kaltė krinta jos vyrui, kuris neįleido jos į namus.

     Vyras skaudžiai apverkia savo kaltę, bet žmona nebesugrąžinama. Palieka dukterį žmonos seseriai, o pats grįžta Amerikon. Čia jis parašo savo pirmą gerą knygą, pataiso savo gyvenimą ir, nerasdamas ramybės, grįžta atgal, tikėdamas atgausiąs savo dukterį, kuri dabar jam yra vienintelis gyvenimo tikslas.

     Visų jis mielai priimamas, bet ne žmonos sesers. Ji nesutinka atiduoti jam jo dukterį, nors duktė nori eiti su tėvu. Jos žiaurumą sustabdo jos vyras, kuris jai pačiai atskleidžia jos nedorą elgesį, jos slepiamą tiesą. Už tai, kad jis vedė Helen, o ne ją, ji nori jį priversti kentėti visą gyvenimą.    Z. K. 

     Nusižeminimas tai yra dorybė, kurią visi skelbia, bet kurios niekas nepraktikuoja. Šeimininkai mano, kad nusižeminimas yra reikalingas tarnams, tarnai — šeimininkams, pasauliečiai — dvasiškiams, dvasiškiai — pasauliečiams.

Werdsworth