“DARBININKAS” SKELBIA KONKURSĄ

      Rugsėjo 19 sueina keturios dešimtys metų, kaip Bostone išėjo pirmasis "Darbininko" numeris.

      Jo leidėjai ir redakcija šią sukaktį nori paminėti žygiu, kuris prisidėtų prie lietuviškos dvasios ir kūrybos tolimesnio palaikymo.

      Matydamas, kaip lietuvius suburia vaidinimas, kaip per vaidinimą juos prieina lietuviška mintis, bet ir kaip lietuviškų scenos veikalų trūksta, "Darbininkas" skelbia dramos veikalo konkursą, skirdamas 500 dolerių premiją.

KONKURSO SĄLYGOS

      1.    Veikalas turi būti iš lietuviško gyvenimo, dabarties ar praeities, drama ar komedija; prieinamas šių dienų žiūrovų daugumai ir, neprasilenkdamas su krikščioniška bei tautine dvasia, veikti žiūrovą pozityviai; įmanomas lietuviškai scenos technikai; pavaidinamas per 2-3 valandų spektaklį.

      2.    Veikalai, siunčiami dramos konkursui, pasirašomi slapyvardžiu; atskirame uždarame voke autorius turi pažymėti savo tikrąją pavardę, adresą, savo veikalo pavadinimą ir slapyvardį.

      3.    Geriausią dramos veikalą atrinks New Yorke sudaryta jury komisija. Jos sudėtis bus paskelbta vėliau.

      4.    Teisė premijuotą veikalą vaidinti ir išleisti tenka "Darbininkui".

      5.    Paskutinė data dramos rankraščiui įteikti š. m. gruodžio 1 d.

      6.    Konkursui veikalai siunčiami šiuo adresu: "Darbininkas", Dramos Konkursui, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

      Premija bus įteikta gruodžio mėn. per iškilmingą "Darbininko" 40 metų minėjimo aktą.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA BAIGIA PRENUMERATORIŲ SĄRAŠĄ

      Lietuvių Enciklopedija su ketvirtuoju tomu, apimančiu raides C, Č ir dalį D (nuo Chronografas iki Dievaitis) baigia prenumeratorių sąrašą. Šiame tome yra 544 psl. ir daug iliustracijų, žymesnių lietuvių ir užsieniečių nuotraukų, kūrinių, brėžinių, žemėlapių, o mūsų didžiojo dailininko M. K. Čiurlionio įdėtos 4 spalvuotos reprodukcijos.

      Lietuvių Enciklopedija leidžiama J. A. Valstybėse, todėl jai turi būti gerai prieinamos Amerikos lietuvių organizacijos ir veikėjai. Dalis jų jau paminėta, vieni plačiau, kiti mažiau, o kiti visai praleisti. Būtų gera, jei Amerikos lietuvių organizuoti vienetai patys praneštų LE redakcijai apie savo nuveiktus darbus, apie savo vadovus. Tada šios rūšies žinios būtų tikslesnės.

      Kaip kiekvienas didelis darbas, taip ir šis neapsieina be klaidų ir trūkumų. Mūsų pareiga stengtis tuos trūkumus išlyginti, pašalinti. Jei kas dar norėtų LE užsisakyti, turėtų tai padaryti nedelsiant. Darbas varomas pirmyn, ir jau ruošiama net raidė L. Lietuvių Enciklopedijos adresas: 366 W. Broadway, South Boston 27, Mass.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Marijos Mėlynoji Armija. Paruošė Pr. Dauknys, MIC. Išleido Marijos Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdžio D. Britanijoje Centras: 21, The Oval, Hackney Road, London, E. 2. Kaina vienas šilingas.

      Dievo Paukštelis. Neperiodinis humoro žurnalas. Redaguoja: Pulgis Andriušis, Antanas Gustaitis, Albinas Valentinas ir Leonardas Žitkevičius. Adresas: 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. Kaina 50 centų.

“L. L.” RĖMĖJAI

      Nuoširdžiai dėkojame visiems Skaitytojams, parėmusiems mūsų darbą pinigine auka.

      3 dol. aukojo: Kun. V. Karalevičius (Bayonne), M. Mikėnas (Omaha).

      2 dol. aukojo: K. Prišmantas (Los Angeles), K. Pravilionis (Rockford), I. Jacinavičienė (Chicago), M. Jasaitis (Pembroke), A. Šakalys (Chicago).

      1 dol. aukojo: Z. Rajeckas (Maspeth), L. Klevas (Hamilton), K. Mačiulis (Rochester), A. Lietuvininkienė (Worcester), O. Žilinskas (Cleveland), J. Guobužis, P. Lickus, Br. Tūbelis, Z. Jonynienė, V. Petkus, F. Gresiutė, A. Baltrukėnas, J. Verksnys, S. Kuraitis, D. Orentaitė, J. Gužulaitis (visi Chicago), J. Škėma (Hamilton), M. Šimkus (Baltimore), S. Luksus (Schenectady), V. Čiuprinskas (Windsor), I. Pumeraytė (Worcester), O. Damijonas (Omaha), A. Tamošiūnaitė (Athol), J. Petronis (Phila.), J. Leveris (Campbell's Bay), S. Petrauskaitė, S. Saikys ir S. Zulpa (London), Kun. A. Petruitis (Frankport), J. Šimonis (S. Barbara), J. Kondratavičius (Los Angeles), P. Bernotą (Waterbury), P. Kavaliauskas (Melrose Park), D. Savickienė (Worcester), A. Sadauskas (Cleveland), J. Kezys (Brooklyn), J. Plečkaitis (Baltimore), M. Valiukienė (Toronto), A. Dubickas (Worcester), K. Stundžia (St. Katharines), R. Vabolis (Quebec), J. Leveris (Campbell's Bay), A. Razutis (Los Angeles), J. Vailokaitienė (Detroit), Kun. J. Korsakas (Pleasant), V. Ališauskas (Cicero), E. Sandanavičienė (Brooklyn), E. Vaitkūnas (St. Paul), D. Gelgotaitė (Cleveland), K. Barzdukas (Kearny), A. Ragauskas (Elizabeth), J. Valiukevičius (Rochester), V. Vizgirda (Aurora), G. Ažubalis (Lincoln), B. Apanavičius (Rochester), M. Bapstys (Kitchener), Dr. V. Plioplys (Rockford), A. Variakojis (Cleveland), M. Bumblienė (Toronto), E. Navazelski (West Huover), O. Jesunas (Phillips), A. Šileika (Phila.), R. Polišaitis (Verdun), J. Adomavičienė (So. Boston), S. Petravičienė (Hartford), T. Ivaškaitė (Elizabeth), Kun. M. Čyvas (Scotia), S. Kęsgailo (Montreal), S. Bugnaitis (Worcester), Fr. Gailiūnienė (Worcester).