Religinės ir tautinės kultūros žurnalas
1992 / RUGSĖJIS — SEPTEMBER / VOL. XLIII, NO. 9

RUGSĖJO PRADŽIOJE ...

253

 Danutė Bindokienė

TEGUL JOS DAR LABIAU TVIRTĖJA

256

 K.J. Ambrasas, SJ

DIEVAS MŪSŲ PRIEGLAUDA

260

 Bitė Vilimaitė

ŠV. DVASIOS DOVANOS

262

 Chiara Lubich

ŽMOGAUS TEOLOGIJA II

263

 Vytautas Bagdanavičius, MIC.

ŽIAURUS LIKIMO PASITYČIOJIMAS

267

 Nina Gailiunienė

ŠVYTURIAI NEGĘSTA

273

 Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė

KELRODĖ ŽVAIGŽDĖ

275

 Jonas Ivanauskas

IDEALUS ŽMOGUS

276

 Simona Bieliauskaitė

TĖVYNĖJE

277

 Gediminas Vakaris

IŠ ŽODŽIŲ ISTORIJOS

281

 Algirdas Sabaliauskas

ATGARSIAI

282

 Red.

ĮVAIRYBĖS

284

 Red'.

ŠYPSULIAI

285

 Red.

TRUMPAI

286

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Vido Dulkės iš Pasvalio nuotraukomis, šventinant Tėvo Pranciškaus Masilionio garbei pastatytą kryžių Pasvalio apylinkėse.

Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.