1974 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXV, NO.6

KRISTUS IR MOTERIS    182    A. Rubikas

DIEVO ŽODIS IR SENASIS TESTAMENTAS (II)    185    Antanas L. Rubšys

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XVII)    188    Br. Krištanavičius, S.J.

EILĖRAŠTIS    193    Vladas Šlaitas

NIKALOJUS A. BERDYAEVAS    193    J. Venckus, S.J.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ TARNYBA    195    Pranešimas

SEKSAS DABARTIES MITŲ PANTEONE (II)    196    A. Paškus

BERNIUKAS IR MERGAITĖ    200    Dr. N. Elijošaitienė

HERMANN HESSE IR JO “SIDDHARTHA”    203    Marija Eivaitė

MORTOS SĄMONĖ    206    Antanas Maceina

PUPUTIS ĮSIGIJO TIKRUS NAMUČIUS    207    Nijolė Jankutė

ATSIUSTA PAMINĖTI    208    Redakcija

KALBA    209    J. Vaišnys, S.J.

FILMAI    211    J. Prunskis

ATGARSIAI    213    V. Abromaitis

TĖVYNĖJE    215    Danutė Bindokienė

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

GEGUŽĖ IR BIRŽELIS ŽMONIJAI YRA TAPĘ

ŠEIMOS ĮPRASMINIMO MĖNESIAIS.

GEGUŽĖS MĖNESĮ ŠVENČIAME MOTINOS DIENĄ.

TEISINGAI KELIAME JOS KILNŲ HEROIŠKUMĄ,

AUGINANT IR AUKLĖJANT KŪDIKIUS,

AUKOJANT JIEMS DAUG NEMIGO NAKTŲ.

TAČIAU NEREIKIA UŽMIRŠTI IR TĖVO,

KASDIEN DIRBANČIO SUNKU DARBĄ,

KAD ŠEIMA BŪTŲ LAIMINGA IR SOTI.

DAŽNIAUSIAI JIS DIRBA TOLI NUO ŠEIMOS,

ATSKIRTAS NUO VAIKŲ ČIAUŠKĖJIMO,

KAD TIK JIE DŽIAUGTŲSI IR BŪTŲ LAIMINGI.

JIS PATS JAIS RETAI PASIDŽIAUGTI TEGALI.

ŽMONIJA TAI SUPRATO IR ĮVERTINO,

PASKIRDAMA VIENĄ BIRŽELIO MĖNESIO DIENĄ

PAGERBTI ŠIAM KUKLIAM DIDVYRIUI,

SAVO PASLĖPTU DARBU TEIKIANČIAM ŠEIMAI

PATOGŲ GYVENIMĄ, DŽIAUGSMĄ IR LAIMĘ.