1974 / Liepa-rugp. / July-August / Volume XXV, NO 7-8

KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI...

218

 Vacys Kuprys

“DIEVO ŽODIS” IR SENASIS TESTAMENTAS

223

 Antanas L. Rubšys

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XVIII)

226

 Br. Krištanavičius, S.J.

KRISTAUS KARIAI JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE

232

 Br. Petras Kleinotas, S.J.

EILĖRAŠČIAI

236

 Danguolė Sadūnaitė

VALANDĖLĖ PAS LOJOLOS UNIVERSITETO KANCLERĮ

237

 Juozas Prunskis

SEKSAS DABARTIES MITŲ PANTEONE (III)

239

 A. Paškus

TĖVYNĖJE

242

 Danutė Bindokienė

IŠVYDUS “SEPTYNIS SAULĖS PATEKĖJIMUS”

245

 Eglė Juodvalkytė

KALBA

247

 Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI

249

 Juozas Prunskis

ATGARSIAI

251

 Pranas Nenorta

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

YRA ŽMONIŲ, KURIŲ GYVENIMAS ATRODO RAMUS,

LYG NERŪPESTINGOS LINKSMUTĖS PLAŠTAKĖS,

SKRAJOJANČIOS NUO GĖLĖS PRIE GĖLĖS.

MANYTUM, KAD JIEMS NETENKA SUTIKTI AUDRŲ,

NES JŲ GYVENIMAS, KAIP LENGVUTIS LAIVELIS,

RAMIAI SKRIEJA LYGIU JŪROS PAVIRŠIUM,

IŠTIESĘS PLAZDENANČIAS BALTAS BURES.

BET NĖRA GYVENIMO BE VĖJO IR AUDRŲ,

KAIP NĖRA JŪROS BE BANGŲ IR VERPETŲ.

TIK YRA ŽMONIŲ, KURIE SUGEBA SAVO VALIA

ATSISPIRTI PRIEŠ ŠĖLSTANČIUS VĖJUS

IR NURAMINTI DIDŽIAUSIAS AUDRAS;

KURIE MOKA, PAKILĘ VIRŠ BANGŲ IR VERPETŲ,

GALINGAIS SPARNAIS SKRISTI AUKŠTYN,

NESIEKDAMI ŠIOS VARGŠĖS, SUPURVINTOS ŽEMĖS.