“L. L.” galima užsisakyti arba atnaujinti prenumeratą pas šiuos platintojus:
 
Chicago, Ill. — J. Jonikas, 6904 S. Talman Ave.; A. Valavičius, 5827 S. Claremont Ave., (Marquette Parke prie bažnyčios) ; B. Brazdžionis, 4416 S. Hermitage Ave., (Prie Šv. Kryžiaus bažnyčios).
Cicero, Ill. — Vyt. Rūbas, 1445 S. 50th Ave. ir spaudos kioske.
East Chicago, Ind. — E. Vilutis. 3808 Alder St., (Prie parapijos bažnyčios).
Boston, Mass. — Rev. J. Klimas, 50 W. 6th St., prie bažnyčios spaudos kioske ir “Žiburio” knygyne, 333 E St.
Brockton, Mass. — K. Keblinskienė, 31 Farrington St.
Kalifornijoje — St. Damulis, 1726 N. Western Avė., Hollywood; V. Prižgintas, 2704 St. George St., Los Angeles.
Baltimore, Md. — K. Bradūnas, 1325 Glyndon Avė.
Brooklyn, N. Y. — J. Sodaitis “Gabija”, 340 Union Avė.; Rev. V. Pikturna, 213 S. 4th St.
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, 7117 Lawnview St., spaudos kioskas.
Detroit, Mich. — Vl. Pauža, 9124 Quincy Avė.
Dorchester, Mass. — D. Giedraitis, 1615 Dorchester Avė.
Rochester, N. Y. — A. Sabaliauskas, 251 Alphonse St.
Amsterdam, N. Y. — J. Čyvas, 306 E. Main St.
Philadelphia, Pa. — Rev. St. Raila, 324 Wharton St.
Waterbury, Conn. — A. Paliulis, 159 Washington Ave.
Worcester, Mass. — E. Pauliukonienė, 9 Aetna St.
Montreal, Que. — Aušros Vartų parapijos spaudos kioske.
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, 263 Havelock St.
Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E.
 
    Kituose kraštuose prašome kreiptis į mūsų įgaliotinius, kurių adresus: pernai pranešėme.
Jeigu dar neskaitai, tai tuoj užsiprenumeruok Tėvų Jėzuitų leidžiamą mėnesinį žurnalą
 
ŽVAIGŽDĘ
 
Nuo šių metų jos Redakcija ir Administracija yra perkelta  Čikagą. Redaguoja uolus “Laiškų Lietuviams” bendradarbis Tėvas Jonas Kidykas, S. J.
 
     “Žvaigždė” yra Maldos Apaštalavimo organas. Jos ypatingas tikslas paprastu ir visiems suprantamu būdu skleisti tarp lietuvių Jėzaus Širdies garbinimą.    Kaina metams tik du doleriai.
Adresas: “žvaigždė”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
 
VISI Į “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJŲ!
 
Nuo 1952 m. sausio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. vyksta “L. L.” platinimo vajus. Trys platintojai, surinkę daugiausia užsimokėjusių skaitytojų, gaus šias dovanas:
pirmas — 150 dolerių, antras — 100 dolerių, trečias — 50 dolerių.
 
Be to, keturios dovanos, po 25 dol. kiekviena, burtų keliu teks kitiems platintojams.
 
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” Administracija nuoširdžiai dėkoja vajaus premijų fundatoriams:
1.    Žinomam Čikagos gydytojui Dr. Zenonui Danilevičiui (Rezid. 3241 W. 66th PI.; ligonius priima: 10748 S. Michigan Avė., tel. Waterfall 8-3060), aukojusiam 200 dol.
2.    Ponui B. Palutsis, 6914 S. Campbell Avė., aukojusiam 50 dol.
3.    Aukojusiems po 25 dolerius:
P. Aleksui Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir smulkių prekių krautuvė);
P. Juozui Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė); Roosevelt Furniture Company, Inc., 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).
 
SĄLYGOS:
1.    Platintoju skaitomas, kas suranda bent penkis naujus skaitytojus.
2.    Už kiekvieną naują skaitytoją ar penkis senų skaitytojų prenumeratos atnaujinimus platintojui užskaitoma po vieną tašką. Kiek platintojas surinks taškų, tiek gaus bilietų 25 dol. dovanai laimėti.
3.    Kiekvienas platintojas galės laimėti tik vieną dovaną.
4.    Platintojams, kurie praėjusiais metais gaudavo didesnį “L. L.” skaičių (nemažiau penkis egzempliorius) savo vardu, atnaujinant prenumeratas, užskaitoma po vieną tašką už penkis senus skaitytojus ir po vieną tašką už kiekvieną naują.
 
     “L. L.” prenumerata Amerikoje ir visuose kituose kraštuose tik vienas doleris metams.
Adresas:
     “Laiškai Lietuviams”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.