T U R I N Y S
 
 
Atsiųsta paminėti
 
    Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC GYVOJI DVASIA. Mąstymai kiekvienai metų dienai, II tomas. Išleido kun. P. Juškaitis, Cambridge, Mass. 1952 m., 543 psl., kaina 5 dol. Galima gauti “Draugo” administracijoj, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Moderniam žmogui, kurs daugiau įpratęs veikti negu mąstyti, ši knyga labai tinka.
 
    VARDAN DIEVO. Mažųjų Maldos. Tekstas kun. St. Ylos, paveikslai dail. P. Augiaus. Išleido Nek. Prasid. Seserys, Putnam, Conn. 133 psl., kaina 1.25 dol. Tai didelė naujiena vaikams! Visos maldos yra pritaikytos mažiesiems ir sueiliuotos. Šios paprastos, gražios maldos galės apsaugoti vaikus nuo svetimų kalbų įtakos ir įpratins melstis lietuviškai. Knygelę galima gauti: R. F. D. 2, Putnam, Conn.
 
    Nelė Mazalaitė. GINTARINIAI VARTAI. Legendinio pobūdžio pasakojimų rinkinys. Viršelis dail. B. Gedvilienės. Išleido LKSD Knygos Klubas Čikagoje 1952 m. 248 psl., kaina 2 dol. Galima gauti “Draugo” administracijoje.
Administracijos pranešimas
 
    Padidinus L. L.”, padidėjo ir jų leidimo išlaidos. Bet jei visi skaitytojai užsimokės bent po vieną dolerį, tikimės nebankrutuoti. Todėl kurie dar neužsimokėjo prenumeratos mokesčio, prašome neatidėliojant tai padaryti.
Kai paprašote pakeisti adresą ir kitą numerį gaunate dar senu adresu, nerašykite tuoj iš naujo, nes kartais taip greitai negalima pakeisti adreso, esant išsiuntimo vietai toli nuo administracijos.
 
    Platinimo vajus sparčiai eina pirmyn. Kitame numeryje jau pranešime pirmuosius davinius. Džiaugiamės, kad kai kurie skaitytojai, atnaujindami prenumeratą, užsako laikraštį ir kitiems. Kas atsiunčia bent penkis naujus skaitytojus, yra įrašomas į platintojus ir turi teisę laimėti 25 dol. premiją.
 
    Esame labai dėkingi mūsų rėmėjams, ypač Donatui Kikui (Venecuela), aukojusiam 25 dol., kun. J. Supšinskui (Albany, N. Y.) — 10 dol. ir A. Geležinienei (Brockton, Mass.) — 5 dol. Teatlygina Dievas visiems!
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.   Vinjetės Vl. Vijeikio.