religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1981 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXII, NO. 2

PATRIOTIŠKUMAS

37

 Jonas Miškinis

APIE LIETUVIŠKUMO MASTĄ

40

 Antanas Saulaitis, S.J.

KAIP AŠ PERGYVENU TIKĖJIMĄ?

43

 Andrius Valevičius

VILNIUS PRO LIŪDESĮ

45

 Alė Rūta

ŽMOGAUS MINČIŲ ŠEIVA

48

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

TIKRASIS GAILESTINGUMAS

51

 P. Daugintis, S.J.

MES IR APLINKA

56

 Dr. A. Protas

NUOBODULYS

57

 A. A.

SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT (VI)

60

 Danutė Bindokienė

PASIĖMĘS LAGAMINĄ, UŽTRENKIAU
JAI PANOSĖJE DURIS . . .

62

 Vytautas Kasnis

KALBA

64

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

67

 Vytas Butvila

DANGUOLĖS JURGUTIENĖS KŪRYBA

70

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 J. Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

72

 Red.

Šis numeris iliustruotas dail. Danguolės Jurgutienės tapybos darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.