religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1985 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXVI, NO. 1

TRISDEŠIMT PENKERI METAI

1

 Redakcija

KAS CIESORIAUS — CIESORIUI, KAS DIEVO — DIEVUI

3

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

5

 Gilbert Keith Chesterton

LIETUVIŠKI ŠVENČIŲ PAPROČIAI

6

 Danutė Bindokienė

KODĖL TIKĖTI?

8

 P. Daugintis

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

12

 Vytautas Bagdanavičius

KO VYRAS LAUKIA IŠ MOTERŲ, MOTERYS - IŠ VYRŲ

16

 Vyras, moteris

VĖŽYS, ŠIRDIS, MEILĖ. . . (VII)

23

 Vytautas Kasniūnas

Į KĄ KREIPTI DĖMESĮ, RENKANTIS
PROFESIJĄ AR PAŠAUKIMĄ

26

 Gailė Radvenytė,
Dalia Venckutė

MERGAITĖMS NEAPSIMOKA SIEKTI PROFESIJŲ?

27

 Lina Didžbalytė

TĖVYNĖJE

27

 Gediminas Vakaris

KALBA

32

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

34

 Skaitytojai

ŠYPSULIAI

35

“ Švyturys”

TRUMPAI IŠ VISUR

36

 J. Pr

ATSIŲSTA PAMINĖTI

36

 Red.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

37

 Red.

EKSKURSIJA Į PIETŲ AMERIKĄ

37

 Red.

Šio numerio iliustracijos — Ramintos Jelionytėsnuotraukos. Viršelio piešinys — Giedrės Čepaitytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.