religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXVIII, NO. 2

VIENA MINTIS JAUNIMUI VASARIO 16-OSIOS PROGA

37

 Red.

SU TAUTA DALINTIS JOS LIKIMU

39

 Kęstutis Trimakas

PAŠAUKIMŲ KLAUSIMU

41

 Vysk. P. Baltakis

APSIGINKLUOKIME ŠVIESOS GINKLAIS

41

 Chiara Lubich

MELDŽIAM TAVE, VIEŠPATIE

42

 Vytautas Volertas

VILNIAUS ŠV. DVASIOS VIENUOLYNAS

44

 Liutauras Kazakevičius

VOKIŠKOJI ROMA

50

 Henrikas Stasas

LIETUVIS TARPTAUTINĖJE KALINIŲ
GELBĖJIMO MISIJOJE

55

 Juozas Prunskis

KURIE KUNIGAI LAIMINGESNI:
VEDUSIEJI AR NEVEDUSIEJI?

58

 Kun. Jonas

PARA STOVYKLOJE

59

 A. Saulaitis, S.J.

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU
SVETIMAME KRAŠTE

61

 Ina Šilgalytė

DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA GERTI,
RŪKYTI, VARTOTI NARKOTIKUS

62

 Vaiva Vėžytė

EILĖRAŠČIAI

63

 Rasa Miliauskaitė

KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI

64

 Alf. Tyruolis

TĖVYNĖJE

65

 Gediminas Vakaris

BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE

67

 Juozas Prunskis

KALBA

69

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

70

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 J. Pr.

Šio numerio iliustracijos: Vidos Krištolaitytės piešinių nuotraukos ir kitų asmenų fotografijos. Skyrių vinjetės ir viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.