religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / SAUSIS — JANUARY / VOL. XLIII, NO. 1

ŽENGIANT Į NAUJUOSIUS METUS

1

 Juozas Vaišnys, S J

XX A. KANKINIAI LIETUVOJE IR DABARTIS

4

 Vysk. S. Tamkevičius, SJ

BŪKIME TIESOS LIUDYTOJAI IR TAIKOS NEŠĖJAI

11

 Chiara Lubich

KĄ GALVOTI IR DARYTI ŽLUNGANT KOMUNIZMUI  (II)

12

 P. Daugintis, SJ

SEPTYNERI VARTAI LIETUVOS BAŽNYČIOS ATEITYJE

17

 A. Saulaitis, SJ

IŠ KUR ATSIRANDA DESPOTAI

24

 D. Bingelytė

ĮVAIRYBĖS

26

 Red.

DVI POEZIJOS KNYGOS

27

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

29

 Gediminas Vakaris

KALBA

33

 Juozas Vaišnys, S J

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI

35

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Algirdo Kurausko grafikos darbų nuotraukomis. Dail. A. Kurauskas yra daug bendradarbiavęs su “Laiškais lietuviams”, piešdamas viršelius, vinjetes, užsklandas. Ir dabartinė “Laiškų lietuviams” titulinė vinjetė yra sukurta dail. Kurausko.

Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apipavidalinimas Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.