religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / GRUODIS — DECEMBER / VOL. XLIII, NO. 11

KALĖDŲ TEMOMIS

361

 Danutė Bindokienė

ŽMOGAUS TEOLOGIJA (V)

364

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

JŪRŲ DIEVO NEPTŪNO KARALYSTĖJE

369

 K.J. Ambrasas, SJ

“KUR DU AR TRYS”

372

 Chiara Lubich

NAUJAS GYVENIMAS ŠVENTOJOJE DVASIOJE

373

 Francis Martin

IDEALI MOTINA

380

 Viltautė Pocienė

KĄ DARYČIAU KITAIP

383

 P.DTS

DĖMESIO VERTA KNYGA

384

 Juozas Prunskis

TĖVYNĖJE

386

 Gediminas Vakaris

VĖL ATVĖRĖ DURIS KAUNO JĖZUITŲ BAŽNYČIA

387

 K.J. Ambrasas, SJ

IŠ ŽODŽIŲ ISTORIJOS

389

 Algirdas Sabaliauskas

ĮVAIRYBĖS

390

 Red.

ŠYPSULIAI

391

 Red.

TRUMPAI

392

 Juoz. Pr.

Visiems mūsų gerbiamiesiems
 Skaitytojams, Rėmėjams ir Bendradarbiams
nuoširdžiai linkime tikro kalėdinio džiaugsmo
ir gausios Dievo palaimos ateinančiais metais!

Leidėjai, Redakcija ir Administracija

Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.