religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / VASARIS — FEBRUARY / VOL. XLIV, NO. 2

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

37

 Vytautas Kasniūnas

VIEŠPATIE, KAD REGĖČIAU

40

 Algirdas Paliokas, SJ

KAS MUS SUTAIKINS ?

42

 Alfredas Guščius

DIEVO MEILĖ IR KRISTAUS KANTRYBĖ

44

 Chiara Lubich

IMPRESIJOS

45

 Rita Vinciūnienė

OKULTIZMAS

51

 Liet. Kat. Baž. inf. centras

PASISLINKIME ARČIAU

57

 K.J. Ambrasas, SJ

IEŠKANT GYVENIMO PRASMĖS

59

 Juozas Prunskis

SATANIZMAS

61

 Liet. Kat. Baž. inf. centras

KNYGOS

63

 Red.

TĖVYNĖJE

65

 Gediminas Vakaris

KALBA

69

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

70

 Red.

ŠYPSULIAI

71

 Red.

TRUMPAI

72

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Juozo Polio nuotraukomis iš Vilniaus universiteto. Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.