religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 /LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. XLVIII, NO. 11

LAŠĖKITE ŽVAKIŲ AŠAROS...

325

 Elena Šuliauskaitė

RELIGIJA, TIKĖJIMAS IR BAŽNYČIA AMERIKOJE

328

 A. Saulaitis SJ

JUOZO VAIŽGANTO MUZIEJUS

334

 Virginijs Paplauskienė

PAVYDAS

337

 Jūratė Peršonytė

IŠPAŽINTIS

340

 Willi Lambert SJ

GYVATĖS NUODAI

342

 Juozas Vaišnys SJ

JEI NORI BŪTI PIRMAS...

347

 Chiara Lubich

SANTUOKOS PASLAPTIS IR TIKSLAS

348

 Viltautė Pocienė

ĮVAIRYBĖS

351

 Viktoras Jautokas

KALBA

353

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

355

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

358

 Red.

TRUMPAI

359

 Juoz. M.

Šio numeris iliustruotas Zenono Baltrušio nuotraukomis iš Tumo-Vaižganto muziejaus Kaune Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August. Its publishers and owners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exemption status for Federal income tax purpose have not cahnged during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys SJ. The managing editor is Ms. Maria A. Jurkutė. The offices of editors, publishers and man-agement are located at 2345 West 56th Street, Chicago IL 60636-1098. In preceding 12 months “Laiškai lietuviams” averaged a press run of 2300. Totai distribution 2275 copies, mail subscription -1950, free distribution - 325. None (0) distributed to nevvs agents and none (0) sold through dealers, and 25 copies are left-over. Annual subscription is $20.00, single copy $2.00. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.