religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / SAUSIS - JANUARY / VOL. LI, NO. 1

ŽVELGIANT Į TREČIĄJĮ TŪKSTANTMETĮ

1

 Juozas Vaišnys S J

MARIJOS APSIREIŠKIMAS GUADALUPĖJE

4

 B Miliauskaitė-Harris

KAIP ATRANDAMAS IR PRARANDAMAS TIKĖJIMAS

6

 Doloresa Kazragytė

RYŠKIAUSIOS KOMUNIZMO LIEKANOS

10

 Rožė Poškienė

POLITINIAI SIAUTULIAI

15

 Antanas Marčiulaitis

NETIESI KOVA PRIEŠ TIESĄ

18

 Stasys Yla

MATOMAS PASAULIS SKELBIA

23

 Ignas Naujokas

ŠVIETIMO TINKLO DĖSNIAMS - 400 METŲ

26

 A. Saulaitis SJ

DIEVO VISAGALYBĖ

28

 Chiara Lubich

KALBA

30

 Red.

TĖVYNĖJE

32

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI

35

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas žiemos vaizdų nuotraukomis.

Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.