religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / GEGUŽĖS - MAY / VOL. LI, NO. 5

GEGUŽINĖS PAMALDOS

145

 J. Vaišnora MIC

LAIŠKŲ LIETUVIAMSAUKSINIS JUBILIEJUS

151

 V. Kleiza

IR BEDIEVYBĖ, IR TIKĖJIMAS ĮRODO DIEVĄ

156

 Ignas Naujokass

LAIŠKŲ LIETUVIAMSAUKSINIS JUBILIEJUS

162

 Laima Krivickienė

VIEŠPATS DARO STEBUKLUS

165

 Jovaras

KANČIA, PABUDIMAS, TAPATYBĖ

169

 Kun. dr. Kęstutis Trimakas

KĄ PASIIMSIME

171

 Robertas Urbonavičius

KALBA

174

 Red.

TĖVYNĖJE

176

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Zigmo Degučio, Tado Kulbio ir

Rolando Bartašiūno nuotraukomis iš Laiškų lietuviams jubiliejinės šventės.

Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.