SAUSIS / JANUARY / XIII / NO. I

T U R I N Y S

KATALIKAS MOKSLININKAS LAIDOTUVĖSE — B. Markaitis, S. J.    2

“NĖRA MAN GERA BE TAVĘS” — A. Grauslys ................... 5

ŽEMĖ (eil.) — J. Aug. - Vaičiūnienė 10

KANKYNĖ AR PAGUODA? — J. Vaišnys, S. J................. 11

LAIKO VEIDAS — A. Tamošaitis, S. J. 14

PASAKOS IR VAIKO VAIZDUOTĖ — D. Petrutytė ................... 22

KADA VAIKĄ MOKYTI LIETUVIŠKAI? — U. Jauniškienė .......... 25

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VAIDMUO — O. Algminienė ......... 27

MEILĖS UGNIS — A. Grauslys ---- 30

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMO PSICHOLOGIJA — Alė Rūta ............ 31

IŠ FILMU PASAULIO — Alė Rūta ir J. Vaišnys, S. J................. 33

SKAITYTOJU LAIŠKAI .......... 35

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas naudoti ir straipsnius persispausdinti draudžiama.

RELIGINĖS IR TAUTINES KULTŪROS ŽURNALAS

ŽMOGAUS GYVENIMAS PANAŠUS Į GĖLĘ.

 KURI IŠSPROGSTA PUMPURU,

IŠSISKLEIDŽIA ŽIEDU,

PRAŽYDI IR NUVYSTA.

ŽMOGAUS GYVENIMAS PANAŠUS Į UPĘ,

KURI PRASIDEDA ŠALTINIU,

TEKA PER LAUKUS IR SLĖNIUS,

SKVERBIASI PRO UOLAS IR MIŠKUS,

KOL SUSIJUNGIA SU OKEANU.

ŽMOGAUS GYVENIMAS PANAŠUS Į LAIVĄ,

KURS, IŠPLAUKĘS Į JŪRĄ,

MĖTOMAS BANGŲ,

BLAŠKOMAS VĖJO IR AUDRŲ,

NURIMSTA TIK TADA,

KAI PASIEKIA ŽADĖTOSIOS ŽEMĖS UOSTĄ.