“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursąparašyti straipsniui apie kurią nors asmenybę ugdančią savybę. Tai yra, reikia rašyti apie kurią nors dorybę. Norėdami padėti konkurso dalyviams, paminėsime kai kurias dorybes: atvirumas, draugiškumas, nuoširdumas, ištikimybė, pasitikėjimas, gailestingumas, paprastumas, natūralumas, pasiaukojimas, kantrumas, pastovumas, ištvermė, drąsumas, kuklumas, mandagumas, taktiškumas, riteriškumas, vyriškumas, moteriškumas, pagarba (Dievui, tėvams, vyresnybei), ryžtingumas, taurumas, kilnumas, religingumas, meilė (Dievo, tėvynės, artimo), paklusnumas, susivaldymas, nuolankumas, nuosaikumas, protingumas, tiesumas (kalboje), demokratiškumas, žodžio laikymas, pažado tesėjimas, apdairumas, skaistumas, linksmumas ir t. t.

     Konkurso dalyviai pasirenka rašyti apie vieną kurią nors čia paminėtą ar kurią kitą dorybę. Kadangi praeitis parodė, kad daugelis mėgsta rašyti beletristine forma, tai ir dabar šią formą leidžiame vartoti. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip trys tūkstančiai žodžių ir turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedant į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę ir adresą. Atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Konkursas baigiasi 1963 m. vasario mėn. 1 dieną.

     Už geriausius rašinius bus duodamos šios premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol., IV — 25 dol. Premijų mecenatai yra: dr. A. Čiuris, dr. A. Rudokas, Flora Kurgonienė ir kt.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime Jaunimo Centre 1963 m. kovo mėn. 9 d. 7 val. vakaro. Meninę programą atliks pirmą kartą lietuvių publikai koncertuojanti solistė Valentina Kojelienė — Cinkaitė.

     Paminklas už Lietuvos laisvę žuvusiems didvyriams ir visiems Sibiro tremtiniams bei bolševizmo teroro kankiniams jau pastatytas žymioje Amerikos vietovėje, Portland, Oregon. Paminklas yra labai gražus ir didingas, pastatytas pagal J. Muloko projektą. Amerikos lietuviai gali didžiuotis tokiu dideliu laimėjimu. Ypatingai daug pasidarbavo Čikagos Komitetas, vadovaujamas V. Šimkaus.

     Paminklą jau lanko tūkstančiai turistų, fotografuodami ir filmuodami, o ekskursijų vadovai aiškina paminklo prasmę ir lietuvišką meną. Šis paminklas per amžius bylos apie nepalaužiamą lietuvių tautos kovą už laisvę.

     Nors darbas jau atliktas, bet dar liko daug skolų. Tavo auka, brangus tautieti, bus vainikas ant žuvusių brolių ir seserų kapo.

     Aukos siunčiamos šiuo adresu: Standard Federal Savings and Loan Assn., 4192 Archer Ave., Chicago 32, Ill. arba Rev. P. Baltrumas, 516 W. Burnside, Portland 9, Oregon.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois