1 9 6 2 SPALIS (OCTOBER) vol. XIII, NO. 10

T U R I N Y S

VISUOTINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS — J. Vaišnys, S. J. 290

RELIGINIS MĄSTYTOJAS — B. PASCAL — A. Grauslys ... 292

NAUJU KELIŲ BEIEŠKANT — P. Razminas ........... 298

DARBAS NAUJOJE SANTVARKOJE (II) — P. Daugintis, S. J.  303

GIEDRĖ JANKONYTĖ - ŽUMBAKIENĖ — A. Kurauskas . . . . 305

KAS YRA TIESA? — A. Kezys, S. J. 311

KUNIGAS KARO SŪKURY (V) — B. Krištanavičius, S. J...... 313

PRARASTI MERGAIČIŲ METAI — P. Alšėnas    .............. 318

SKAITYTOJU LAIŠKAI    . . . 320

NAUJOS KNYGOS — Alė Rūta ir L. Germanienė ......... 321

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta 323

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitu leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama


R E L I G I N Ė S IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

TAI MANO ĮSAKYMAS, KAD MYLĖTUMĖTE VIENAS KITĄ,

KAIP AŠ JUS MYLĖJAU.

JŪS MANO DRAUGAI, JEI DARYSITE, KĄ JUMS ĮSAKIAU.

ŠVENTASIS TĖVE, IŠLAIKYK SAVO VARDE TUOS,

KURIUOS MAN DAVEI,

KAD JIE BŪTŲ VIENA, KAIP IR MES.

PRAŠAU NE TIK UŽ JUOS, BET IR UŽ TUOS,

KURIE PER JŲ ŽODĮ MANE ĮTIKĖS.

GARBĘ, KURIĄ MAN DAVEI, AŠ DAVIAU JIEMS,

KAD JIE BŪTŲ VIENA, KAIP IR MES ESAME VIENA.

AŠ JUOSE IR TU MANYJE,

KAD JIE BŪTŲ TOBULOJE VIENYBĖJE,

KAD PASAULIS PAŽINTŲ, JOG TU ESI MANE SIUNTĘS

IR MYLĖJAI JUOS TAIP, KAIP IR MANE.

(Jono 15-17 skyr.)