PR. ALŠĖNAS

EISINGAI priežodžiai byloja, jog kas šalis — tai mada, kas asmuo — tai charakteris. Visiškai pagal šiuos priežodžius eina ir mūsų pasenusių bei senstelėjusių, o taip pat ir mūsiškio jaunimo gyvenimas šiuose kraštuose, Amerikoje ir Kanadoje.

     Apie senesniuosius nėr ko kalbėti — jie savo gyvenimo nepakeis, bet apie jaunimą, tą mūsų tautos žiedą, vis dėlto norisi pakalbėti. Koks bus dabartinis mūsų jaunimas, tokia ateityje bus ir mūsų tauta. Mes sielojamės kad ji būtų sveika ir savo dvasia, ir kūnu.

     Čia pateiksime žiupsnelį minčių apie šiame kontinente taip madoje esantį jaunimo perankstyvą poravimąsi, vadinamą "going steady". Be abejo, daug kas bus matę moksleivius, traukiančius iš mokyklų į namus, besijuokiančius ir klegančius. Jie atrodo ramūs, linksmi, be jokių rūpesčių. Tai yra visai natūralu, visi jaunuoliai turėtų tokie būti. Deja, tokie yra ne visi. Toje didelėje moksleivijos masėje galima pastebėti porelių, diena iš dienos einančių drauge. Jie vienas kitą apsikabinę, susiglaudę, kažką lyg paslaptingai tarp savęs šnabždasi. Jų veiduose šypsnio arba visiškai nėra, arba labai maža. Kodėl? Ogi dėl to, kad jie kažką "rimtai" svarsto, gal net kalba apie vedybas. Ir kaipgi kitaip — juk jau beveik laikas: vienas jų jau 15 metų, o kitas 16. Šioms porelėms priklausą jaunuoliai tikrai yra nelaimingi.

     "Our Sunday Visitor" savaitrašty radau įdomių minčių apie tokius "going steady" jaunuolius. Tas mintis dėsto kun. Henry V. Sattler. Jomis čia ir pasinaudosime. Pradedama charakteringu epizodėliu. Penkiolikmetė dukrelė atbėga iš mokyklos uždususi į namus ir skuba mamai papasakoti "didelę naujieną":

     —    Mama, ar tai nėra tikrai žavu ir nuostabu! Marytė jau susirado nuolatinį kavalierių!

     Bet motina, žinodama, kad toji Marytė dar tik 16 metelių bebaigianti, vietoje džiaugtis ir nustebti, ramiai atsakė:

     —    O, man jos labai gaila!

     Toks motinos atsakymas mergaitę tiesiog pritrenkė. Jos veidelis ištįso, ir ji, labai nustebusi, paklausė:

     —    Bet, mama, dėl ko?

     Motina, daug neaiškindama, tik tiek tepasakė:

     —    Ankstyvu susiporavimu vis kas nors esti nuskriaudžiamas, o nuskriaustųjų man visuomet labai gaila.

Štai keletas motyvu

     Yra daug motyvų, kalbančių prieš ankstyvuosius susimylėjusius. Jaunuoliai ir jaunuolės, jaunystėje skyrę tik atsitiktinius pasimatymus, pasilinksminimuose pasišokę ir padainavę vis su kitais berniukais ir mergaitėmis, turi labai gražią galimybę pažinti jaunimą, pažinti įvairius charakterius, elgseną, įvairias žmonių vertybes ir neigiamybes. Šitoks pažinimas jaunam ir neprityrusiam yra būtinas. Be jo beveik neįmanoma gyventi šeimyniniame gyvenime.

     O kokia nauda iš ankstyvojo "going steady"? Tai tik savo kūno, o ne dvasios išauginimas. Tai yra stabdis jaunuolio dvasiniam lavinimuisi, nes yra užkertamas .kelias normaliai vystytis emocijoms, mintims ir širdies jausmams. Jaunuoliai, pradėję anksti tik su vienu draugauti, užsidaro tartum kalėjime, tartum kambaryje be langų, iš kurio nieko negali matyti. Taip elgdamiesi, jaunuoliai savo dvasią ištuština dar prieš jos pripildymą.

Ankstyvo draugavimosi priežastys

     Jaunuolių pasiaiškinimai čia yra dažniausiai labai lėkšti ir neįtikiną. Jie draugaują dėl to, kad jis ar ji labai patinka. Kiti sakosi norį sau užsitikrinti šokių partnerį. Šios priežastys, be abejo, yra labai paviršutiniškos ir savanaudiškos. Eikvoti labai brangų brendimo ir gyvenimui pasiruošimo laiką tik tam, kad užsitikrintum vakaruškoms partnerį, yra nerimta. Po tokio ankstyvo susidraugavimo daugiau nieko nebelieka, kaip tik ankstyvos vedybos, visiškai joms nepasiruošus ir nepribrendus, visiškai nepažinus gyvenimo.

Ankstyvo draugavimosi pavojai

     Du anksti susidraugavę jaunuoliai ne tik sutrukdo savo emocijų brendimą, bet yra nuolatiniame pavojuje nusidėti prieš skaistybę. Nors jaunuoliai ir stengtųsi tai užginčyti, nors kurį laiką jiems patiems atrodytų, kad tų pavojų jų draugystėje nėra, vis tiek pamažu lyg tampa vienas kito nuosavybe ir pradeda statyti įvairių reikalavimų. Jeigu vienas jų tik pasižiūri į kitą jaunuolį ar jaunuolę, jau tuoj kyla pavydas, išmetinėjimai, nesantaikos. Tokiu būdu jau ankstyvoje jaunystėje prasideda kančios gyvenimas, teturint 15 ar 16 metų.

     Iš pavydo ir įtarinėjimų jie kartais prieina ir prie ryškesnių scenų. Juodu nutaria skirtis, bet tos skyrybos taip pat yra surištos su daugybe nepatirties pavojų. Žinoma, tokiais atvejais juodviem yra geriausia atsiskirti ir vienas kitą pamiršti, deja, tai yra ne taip lengva, nes to kartais neleidžia tam tikra jų savigarba. Juodu nenori "sužeisti" vienas kito širdies, nenori sulaužyti pažadų, kuriuos tiek kartų yra vienas kitam šnabždėję. Bet vis dėlto protingiausia čia būtų drąsiai eiti prie tos "aukos", nes geriau nutraukti anksčiau tokias komedijas, negu paskui suardyti visą savo gyvenimą.

     Kaip jau buvo minėta, toks anksti pradėtas draugavimasis pristabdo emocinį ir protinį brendimą, jiems patiems to nežinant ir nesuprantant. Jie nebemato kito pasaulio, o tik savąjį, nebemato kitų jaunuolių, o tik vienas kitą. Jie neišsivysto subrendusiais individais, kurie galėtų sukurti pastovią ir laimingą šeimą. Taip nesubrendę ir nepasiruošę, jie skuba prie altoriaus, nes kito kelio jau nebėra. O pasekmės dažniausiai būna šiurpios. Dažnai šiame krašte jaunuoliai sukuria šeimą, dar nebaigę aukštesniosios mokyklos, visai nepažinę gyvenimo. Dar beveik nepajutę jaunystės, jau turi tapti seniais. Atsiradus šeimai, prasideda dar didesnės tragedijos, nesusipratimai, kurių juodu, dar būdami beveik vaikai, nepajėgia pakelti ir suvaldyti. Kokia išvada? Skyrybos!

     Jeigu toks draugavimasis ir nesibaigia vedybomis, vis tiek dažnai ir vienam, ir kitam palieka kartais neatitaisomą žalą. Toks draugavimasis yra tiesiausias ir slidžiausias kelias į nuodėmes prieš skaistybę. Nors tokio amžiaus berniukas ar mergaitė nežino, kas yra tikroji meilė, bet jie vaizduojasi visa tai gerai žiną ir suprantą. Romantinis entuziazmas juos įtaigoja, kad jau jie žino visas meilės paslaptis, o iš tikrųjų jie labai maža težino ir elgiasi taip, kaip diktuoja instinktas. Tas instinktas ne tik gyvulius, bet ir žmones lenkia vienumon. Štai motina, ne tik sąmoningos meilės, bet ir instinkto verčiama, spaudžia kūdikį prie krūtinės, nes jį reikia mylėti ir maitinti. Jaunieji stengiasi besimylėdami vienas kitą pabučiuoti, o bučiavimasis, kaip ir kiekvienas kūniškas susilietimas, yra kelias, kuris nevedusius veda į nuodėmę, o vedusius — į šventą meilę. Jaunuoliai, pakliuvę į tuos nuodėmės takelius, nė patys nepasijunta, kaip eina vis gilyn ir gilyn į didesnes nuodėmes.

     "Going steady" mokiniai paprastai blogai mokosi, nes jų galvose pučia kitokie vėjai, mokslas jiems nerūpi. Jeigu kurį nors mokytoją paklausi, kurie mokiniai yra blogiausi, jis atsakys: "The love birds" (meilės paukščiukai).

     Tokie jaunuoliai yra ne tik blogi mokiniai, bet jie visai nenori mokytis. Dažnai nutraukia pradėtą mokslą ir ruošiasi vedyboms. Vėliau praleistos progos ko nors pasiekti labai gailisi, bet jau per vėlu. Veltui praleistieji metai vėliau smarkiai keršija, bet — kas praėjo, nebesugrąžinsi. Tad visiems mūsų jaunuoliams ir jaunuolėms reikėtų labai rimtai pagalvoti, ar apsimoka per anksti tapti tais "besimylinčiais paukščiukais".