1962 GEGUŽIS / MAY / XIII / No. 5

T U R I N Y S

MOTINOS DIENA IR MOTINOS MĖNUO — P. Dirkis ..... 146

NELAUKIME GRĖSMINGOS IŠTARMĖS — B. Zumeris  147

LÉON BLOY — A. Grauslys ...... 149

CESANO ROMANO (I) — B. Krištanavičius, S. J......... 156

DOVANA MOTINAI — A. Eivienė    .............. 160

APIE “GOING STEADY” — P. Alšėnas ............... 170

ŠEIMOS GYVENIMO VERPETUOSE — J. Ūba ........... 172

VAIKO MALDA — E. Pakalniškienė ........... 175

IŠ FILMŲ PASAULIO — D. Koklytė ir Alė Rūta ...... 177

VIDUDIENIO SODAI — Alė Rūta 179

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas V a i š n y s, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

MOTINA, MAN SAULĖ TAVO VEIDĄ MENA,

VARGO RAUKŠLĖS ŠVIEČIA KAIP ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAI,

VISĄ ŠITOS ŽEMĖS KLAIDŲ KELIĄ MANO

TEGUL ŠVIES MAN TAVO VEIDO SPINDULIAI.

MOTINA, MAN ŽEMĖ TAVO VARDĄ ŠNEKA,

VYTURĖLIAI ČIULBA JĮ GRAŽIAI KASRYT,

AIDAS JO KRŪTINĖN MAN KAIP LAIMĖ TEKA

IR PER ŠIRDĮ EINA KAIP RASA SKAIDRI.

MOTINA, MAN GĖLĖS TAVO MEILĘ ŠLAMA,

UŽ TAVE PASAULY KAS KARŠČIAU MYLĖS?

NEPALIK NAŠLAIČIO, NELIK VIENO, MAMA,

NIEKUR NEIK, MOTULE, DAR IŠ ŠIOS ŠALIES.

TAU ŠIRDIM UŽ ŠIRDĮ, TAU VARGU UŽ VARGĄ,

MEILE TAU UŽ MEILĘ ATIDUOT EINU,

KAIP OBELS VIRŠŪNĖ PAGUOST GALVĄ MARGĄ

IR PANEŠTI ŽEMĖS MIRŠTANČIŲ DIENŲ.