Dėkojant “Laiškų Lietuviams” metinės šventės geradariams,buvo per klaidą išleistos trys pavardės: J. Karvelio, J. Lieponio ir K. Prišmanto (audykla “Juosta”). Šie mūsų žinomi prekybininkai paaukojo vertingų dovanų loterijai. Jiems labai nuoširdžiai dėkojame.

Nuoširdi padėka parėmusiems “Laiškus Lietuviams” pinigine auka:

25 dol. aukojoprel. L. J. Mendelis (Baltimore).

10 dol. aukojo:Al. Eivienė (Chicago) ir V. Amastauskaitė (Cleveland).

7 dol. aukojo:dr. A. Baltrukėnas (Akron), A. Žaldokas (Chicago), V. Šniolis (Cleveland), kun. J. Pakalniškis (Brooklyn).

5 dol.: E. Zelbienė (Chicago), V. Kreznor (Tinley Pk.).

4 dol.: M. Palubinskas, S. Giedrimas, dr. F. Mažeika, E. J., B. A. Polikaičiai, E. Pra-ninskienė (visi Chicago), E. Vengianskas (Cicero), kun. J. Pragulbickas (Elizabeth),

3 dol.: P. O. Subačius, B. Kasakaitis, J. M. Laurinaitis (visi Chicago), V. Levanas (Waterbury).

2 dol.: B. Kripkauskienė, E. Jucevičienė, A. Paužuolis, K. Vaičaitis, M. Vaitekus, S. Šukelienė, P. Kurzikauskas, A. Kareiva, J. Butkienė, V. Siliūnas, B. Draugelis, A.    Kupcikevičius, J. Turčinskas, O. Dambrauskas, P. Macnorius, E. Bačinskas, P. Marcinkus, B. Mikenienė, J. Juras, J. Lieponis, N. Šumskienė, J. Matukas, E. Jazbutienė, V. Lukoševičius, S. Charžauskas, M. Jonikas, J. Susmarienė, J. Grigaitis, A. Kazlauskas, J. Abraitis S. Aleksiūnas, Z. Petkus, V. Kasniūnas, S. Tunkelis, K. Jasėnas, V. Grėbliūnas, J. Zalneriūnas, J. Penčylienė, P. Žolynas, E. Velža, A. Liškevičius, V. Vaičaitis, A. Pretkelis, J. O. Kanišauskas, S. Vilūnas, O. Aleknavičienė, S. Juškus, L. O. Kasperskis, A. Kaminskas, A. Sadauskienė, A. Petokas, A. Repšys, J. Grybinas, J. Sklerys, A. Matukas, V. Lukoševičius, S. Avižienis, K. J. Paukštys, P. Gruodis, M. Bubelis, F. Jurjonienė, P. Kaupas, N. Norris, A. Tamošiūnas, dr. F. Tallat-Kelpša, J. Tapulionis, J. Pakeltienė, A. Zabukas (visi Chicago); E. Betkauskienė, I. Kazlauskas, J. Vadopalas, K. Jasiukevičius, L. Pračkaila (visi Cicero); J. Jokūbaitis, R. Pikūnas, E. Banėnienė, F. Blauzdys (Detroit); V. Tomkevičius, D. Kumskas (Brooklyn); J. Pupininkas (Rochester), B. Kūkalis (New Britain), V. Grybauskas (Brockton), V. Vaitkus, C. Petrulis (Waterbury), A. Anužis (Worcester), N. Apeikienė (Los Angeles), K. Majauskas (London), B. Butkus, A. Varekojis (Cleveland), kun. V. Karalevičius (Elizabeth), J. Jurgutis (Montreal), M. Garkūnas (Hamilton), E. Šlekys (Toronto), L. Senutienė (Brockton), O. Šilenis (Lemont), M. Bendžiūnas (Montreal), dr. K. Leonas (Palos Pk.), M. A. Arstikaitis (Kanada), B.    Ginčiauskas (Hammond), J. Matukas (Hinsdale), P. Abromaitis (Lemont), J. Leiberis (New Britain), L. Rumsas (E. Chicago), A. Paleckis (Pittsburgh), M. Šimkus (Baltimore), P. Skablauskas (Toronto), P. Norkūnas (Phila.), dr. G. Cekas (Providence), J. Kalainis (St. Catharines), P. Lanys (Elizabeth), A. Kuzliandskas (Worcester), M. Flanigan (Reseda), kun. A. Kardas (Grand Rapids), J. Tunaitis (Toronto), P. Joga (Akron), kun. T. Palis (St. Lorenzo), J. Škėma (Hamilton), K. Barünas (Dorchester), K. Campe (Oakville), S. Paketuras (Kanada).

1 dol.: J. Jacikas, V. Kybartas, J. Kaunas, K. Valdis, Z. Ašoklis, O. Chodeckas, A. Vitkus, J. Petrauskas, J. Prunskis, E. Kubilius, R. Kuzmarskienė, J. Gramas, P. Žibūnas, A. Griškevičius, A. Daugirdas, A. Grigaliūnas, M. Andriušienė, S. Baltrimas, S. Patlaba, E. Gaučys, D. Juknevičius, T. Kuraitienė, A. Gaška, G. Kaufmanas, A. Grigalavičius, P. Astrauskas, M. Monkus, G. Budrytė, S. Bartuškienė, R. Gustaitis, J. Jadviršis, A. Sirutis, Z. Junevičius, A. Indreika, M. Leonauskienė, E. Šulskis, (Chicago).

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois