ALĖ RŪTA

THE COUNTERFEIT TRAITOR

     Tai įdomus filmas iš antrojo pasaulinio karo, kuriame vaizduojamas Erick Erickson, buvęs gabus biznierius ir šnipas, gimęs Amerikoje, bet pasidaręs Švedijos piliečiu, šnipinėjęs vokiečiams, vėliau nuo jų nusisukęs ir pasidarbavęs prieš nacius didelės prekybos aferose, sakoma, net sutrumpinęs karą.

     Pagal to paties vardo Aleksandro Klein romaną, filmą yra paruošęs William Perlberg (“Paramount”). Filmas yra suktas Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje. Vaidina šių šalių įvairūs artistai, o taip pat ir amerikiečiai, vaizduodami įvairių šalių žmones su jų kalbiniu akcentu, tautybės bruožais, temperamentu ir t. t. Užtat tarptautinė tikrovė gana ryški ir teisinga, o taip pat ir gamtos bei miestų vaizdai yra teisingi. Jau vien tik dėl to filmas yra vertingas.

     Turinys gana sunkus, slegiąs ir beveik varginąs, tad jis netinkamas nei vaikams, nei jaunuoliams, o tik suaugusiems.

     Erick Erickson (William Holden) yra inteligentiškas ir gudrus šnipas. Iš pradžių jam biznis yra dėl biznio, dėl pinigų. Labai gerai suvaidinti jo rūpesčiai, pavojai, apsukrumas ir beatodairinis veržimasis į biznio viršūnes. Tačiau, sutikęs simpatingą ir apsukrią vokietę, katalikę, taip pat šnipę, Marianne Mollendorf (Lili Palmer), Erickson pradeda keistis. Jis yra paveikiamas jos inteligencijos, humaniškumo ir religingumo. Marianne, supratusi savo — šnipės žalą visuomenei, pradeda trauktis atgal, net mėgindama savo klaidas atitaisyti ir pagelbėti nuo karo kenčiantiems žmonėms. Šitaip apsisprendžia ir Erickson, nes ją pamyla ne vien kaip moterį, bet ir kaip nuostabų žmogų. Bet Marianne žūva nuo nacių kulkų, o Erickson turi pereiti ilgą kalėjimų, bėgimų ir kančių kelią. Tai fizinė ir dvasinė šnipų drama, perduota žmogiškų problemų šviesoje. Atvaizduotas nacių teroras ir baisūs metodai. Pavyzdžiui, gestapininkas suima kunigą ir vietoj jo išklauso moterį išpažinties, norėdamas sužinoti svarbias paslaptis.

BIG RED

     Šiuo vardu yra išėjusi Jim Kjelgaard labai populiari knyga apie berniuką, šunį ir daugelį jo nuotykių gamtoje. Ir šis naujas Walt Disney filmas yra labai gražus ir tinkamas vaikams. Tai istorija apie įdomu ir gražų šunį Red, apie humaniškus žmones, mylinčius gyvulėlius, ir apie gudrų berniuką, kuris tampa su Red neperskiriami draugai. Filmas suktas prancūziškoje Kanados dalyje ir Kalifornijoje. Gražūs gamtos vaizdai. Filme nemaža vartojama ir prancūzų kalba. Berniuką vaidina Gilles Payant, keturiolikmetis, kurį Walt Disney šiam vaidmeniui parinko iš 300 kandidatų.

****

JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

KELETAS MINČIŲ APIE FILMUS

     Geriausiu praėjusių metų filmu buvo pripažinta “West Side Story”. Geriausios artistės titulas teko Sofijai Loren, vaidinusiai filme “Two Women”. Ne vienas filmų mėgėjas suabejojo, ar tie sprendimai buvo teisingi ir objektyvūs. Ne vienas pagalvojo, kad čia galėjo nulemti kai kurie ne visiems žinomi užkulisiai. Daugelis, tur būt, geriausia praėjusių metų artiste laiko Natalie Wood už jos puikią vaidybą filme “Splendor in the Grass”, o taip pat ir tame išgirtame “West Side Story”. Sofija Loren, be abejo, yra labai gera artistė, bet jos gana dėkingą vaidmenį filme “Two Women” galėjo gal neblogiau suvaidinti daugelis italų moterų, turinčių vaidybinių gabumų iš prigimties. Tur būt, italės Sofijos Loren tie “prigimti gabumai” ir nulėmė, sužavėdami Hollywoodo filmų teisėjus.

     “West Side Story” yra visai neblogas muzikinis filmas, kuriame atvaizduota dviejų Amerikos paauglių gatvės gaujų veikla. Tos jaunuolių gaujos gal kai kam ir įdomios, gal jos charakteringos šių dienų Amerikai, bet drauge jos yra tikra gėda Amerikos auklėjimui ir policijai. Jeigu šiuo filmu buvo norėta tai pabrėžti, tai jis tikrai yra geras ir girtinas. Tačiau šio muzikinio filmo “muzikalumas” yra labai menkas. Gal geresnio filmo praėjusiais metais ir nebuvo, bet šiais metais geresniu laikytume kad ir “Children’s Hour”, kurį turėtų pamatyti kiekvienas ir kiekviena, kurie yra linkę kitus šmeižti ir juodinti. Filme labai vaizdžiai parodytos baisios šmeižto pasekmės, kurios dažnai yra ne mažesnės už žmogžudystę ar kitus panašius nusikaltimus, už kuriuos teismai baudžia elektros kėde.

     Gal šių metų geriausios artistės titului bus pristatyta ir Geraldine Page, vaidinanti filme “Sweet Bird of Youth”. Jos vaidyba tikrai pasigėrėtina, ko tačiau negalima pasakyti apie filmą.

     Baleto mėgėjams labai patartina pamatyti “Black Tights”, spalvotas filmas, kuriame rodomi keturi atskiri modernaus baleto dalykėliai, paruošti Paryžiaus Petit baleto studijos. Filme geriausiai pasirodo pats baletmeisteris Petit ir jo žmona Jeanmaire. Neblogos ir kitos dvi žinomos balerinos bei Hollywoodo artistės: Cyd Charisse ir Moira Shearer. Šiame moderniame balete, kuriam pradžią davė Prancūzijos baletas, išraiškos šokis beveik nustelbia klasikinį baletą. Ieškantiems ko nors nauja ir linkstantiems į modernumą šis filmas patiks, bet klasikinio baleto gerbėjų jis nepatenkins.

JESSICA

     Atrodo, kad jau filmams visos temos išeikvotos, todėl stengiamasi surasti ką nors nauja, negirdėta ir nematyta. Šiam tikslui rausiamasi po bibliotekas, ieškant naujų idėjų senose knygose. Filmą, pavadintą “Jessica”, tur būt, įkvėpė Aristo-phano “Lysistrata”.

     Amerikietė slaugė Jessica (Angie Dickinson), anksti praradusi savo jauną vyrą, bando Sicilijoje verstis priėmėjos amatu. Savo grožiu ji tuoj atkreipia visų miestelio vyrų dėmesį, kas labai nepatinka jų pavydžioms žmonoms. Jos paskelbia prieš vyrus “streiką”, kad priėmėja neturėtų darbo ir iš jų miestelio išvyktų. Bet pagaliau viskas baigiasi, kaip paprastai, labai laimingai — priėmėjos vedybomis su Italu markyzu.

     Maurice Chevalier vaidina kunigą, bet šiam vaidmeniui jis tiek tinka, kaip kopūstai pusryčiams. Filmas netinkamas jaunimui, bet ir suaugusiems jis nelabai patiks.