Redaktorius Įteikia premijas konkurso laimėtojoms: A. Eivienei, G. Stasiškytei ir L. Germanienei;

Lietuvos atstovas JAV J. Rajeckas bando laimę loterijoje;

B. Babrauskas skaito A. Barono kūrybą;

Vytautas Kasniūnas — šventės vadovas;

Šventės dalyvių dalis;

Programos dalyvės: A. Ginčiauskaitė, D. Geštautaitė, K. Žebrauskaitė, N. Linkevičiūtė ir E. Blandytė su V. Jakubėnu (trūksta S. Lauciaus).

V. Juknevičiaus nuotraukos

 

A. Kezio, S. J. nuotraukos

Mes nežinome kam, bet gyventi,
Kurt ir juoktis pasauly puiku,

Nes ir tai, ka mes esam iškentę,
Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu.

Mes nežinom kodėl, bet darbuotis
Per šešias įtempimo dienas
Tenka mums. Ir tada vainikuoti
Galim švęsti šventes prabangias.

 

Mes nežinome kaip, kuo būdu,
Bet vien ieškanti glosto švelniai
Po giliu abejonės naktų

Pirmutiniai tiesos spinduliai,
Ir pro ašarų tyrus lašus 
Šviečia aukštas ramybės dangus.

Vytautas Mačernis