1 9 6 BIRŽELIS (JUNE) VOL. XIII, NO. 6

T U R I N Y S

MŪSŲ GILIOJI ŽAIZDA A.    Grauslys ..........1i82

“BĖGU GLAUSTIS PRIE VIEŠPATIES” — V. Bagdanavičius, M.I.C. 187

KUNIGAS KARO SŪKURY (II) — B.    Krištanavičius, S. J....... 193

MOKSLININKAI APIE RELIGIJĄ — dr. J. Prunskis    202

APIE INKVIZICIJĄ IR RAGANAS (I) — P. Rabikauskas, S. J. 205

RUTH IR AŠ — Liuda Germanienė 209

NEKENKIME SAVO VAIKAMS — E. Pakalniškienė    212

DIDŽIOJO KULTŪRININKO MONOGRAFIJA — dr. J. Prunskis 214

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta ir J. Vaišnys, S. J............ 215

LAIŠKAI LIETUVIAMS— Tėvų Jėzuitu leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija —Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.


R E L I G I N Ė S IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

SUTVERDAMAS ŽMOGAUS PRIGIMTĮ,

ĮDIEGEI JAI, VIEŠPATIE, IR LAISVĖS TROŠKIMĄ.

UŽ LAISVĘ MŪSŲ PROTĖVIAI GARBINGAI KOVOJO,

NESIBIJODAMI SUNKIAUSIŲ AUKŲ.

MUMS YRA NESUPRANTAMI TAVO APVAIZDOS KELIAI,

 KURIAIS ATVEDEI MŪSŲ TAUTĄ Į GINTARO ŠALĮ,

 SUTEIKEI KRIKŠTO MALONĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ,

 O DABAR LEIDAI JĄ IŠTIKTI TOKIAM SMŪGIUI.

TAD MUMS NEBUS SUPRANTAMI NĖ TIE KELIAI,

 KURIAIS TU JĄ VĖL IŠVESI Į LAISVĖS RYTOJŲ.

MES JŲ NESUPRANTAME, BET TVIRTAI TIKIME,

KAD IR TOLIAU TĖVIŠKAI GLOBOSI MŪSŲ TAUTĄ.

PRAŠOME TAVE SUDRAUSTI MŪSŲ PRIEŠUS,

DUOTI VIENYBĖS MŪSŲ LAISVĖS DARBUOTOJAMS,

 ĮDIEGTI MUMS DAUGIAU PAGARBOS PROTĖVIAMS,

JŲ DIDVYRIŠKOMS AUKOMS, TIESAI IR LAISVEI.