ALĖ RŪTA

THE SPIRAL ROAD

     Tai yra vienas tų retų filmų, kuriame pagrindiniu dalyku yra idėja. Šiuo atveju — dieviškumo idėja ir žmogaus silpnumas ją suvokti, juo labiau — ją surasti.

     Filmui pagrindu yra olandų romanisto to paties vardo knyga, psichologinė ir dramatizuota. Autorius Jan de Hartog duoda įdomią intrigą iš gydytojų darbo laukinių kraštuose. Laukinės tautelės džiunglėse, netoli ekvatoriaus, kankinamos įvairių ligų, net ir maro bei raupsų, kurias išplatina masės žiurkių ir kitokių gyvūnėlių, pasiekiančių skurdžius, necivilizuotus žmones. Europiečiai gydytojai yra čia beveik savotiški misijonieriai, nes, besirūpindami nelaimingų žmonių sveikata, jie drauge neša į džiungles civilizaciją, šviesą, geresnio gyvenimo supratimą ir, iš dalies, dievybės idėją. Filme parodoma ir viena katalikų misijų stotis, ranka rankon dirbanti su medikais, tačiau jos vaizdas nei reikšmė pilnai neišvystyta.

     Esminis filmo įdomumas Ir jo reikšmė yra parodymas žmogaus nuolatinės kovos, nuolatinio ieškojimo, ėjimo į Dievą, nors to nežinant ar pradžioje to nesuprantant. Džiunglės ir visi jų paslaptingi pavojai yra tarytum tos kovos sunkumo simbolis. Vienas jaunas gydytojas (Rock Hudson), netikintis, nors jo tėvas buvo pastorium, pasišventęs dirba juodukų kolonijoj, nes nori įsigilinti į raupsų ligos mokslinę istoriją, kad ją praktiškai anksčiausiai atpažintų ir nugalėtų. Jis laimingas galįs darbuotis kito gydytojo (Burl Ives), žymaus raupsų specialisto, draugėje. Abiejų šių gydytojų pasiaukojimas darbui ir humaniškumas nepaprasti, nors jaunasis — ateistas, o vyresnysis — keistuolis, pokštininkas, bet geros širdies ir dieviška šviesa tikįs žmogus. Atvyksta jaunojo gydytojo sužadėtinė, jie Čia susituokia, bet ateisto mokslininko dvasinė kova ir visa svarioji filmo intriga po tų vestuvių tik prasideda. Taigi, romantika čia vaidina tik mažą rolę. Ateistas gydytojas atkakliai ginasi net metafizinių minčių, viską mėgindamas išsiaiškinti moksliškai, gamtiškai. Jo fizinė ir vidinė kova priveda jį beveik iki beprotybės. Pagaliau, jis įtikintas, atsiklaupęs kartoja: “Dieve, padėk man”. Filmo turinys ilgas ir sunkiai atpasakojamas, bet kiekvienam, išskyrus vaikus, kuriems dar būtų sunkiai suprantamas, vertas pamatyti.

     Rock Hudson, daugiausia vaidinąs erotinėse rolėse, čia įrodo, kad yra rimtas artistas, sugebąs išgyventi ir parodyti subtilius dvasinius žmogaus labirintus. Pagirtini čia ir artistai Burl Ives bei Gena Rowlands.

LISA

     Šis filmas — tai antrojo pasaulinio karo padarinių iškarpa, pabrėžiant nacių niekšybes, ypač žydų tautai. Lisa yra žydaitė (Dolores Hart), įtariama paslaptingu nužudymu, policijos gaudoma nuo Londono, per Amsterdamą, iki Palestinos. Ją globoja humaniškas policijos seklys (Stephen Boyd), kuris Lisą vėliau įsimyli ir pats pasilieka Palestinoje. Gera minėtųjų artistų vaidyba, jūros ir uostų vaizdai, įtempimą palaikanti intriga filmą daro vertu suaugusiems pamatyti.

     Pabrėžiami nacių karo metu daryti neleistini ir žiaurūs eksperimentai su žmonėmis, šiuo atveju mergaitės sterilizacija. Filmas palieka slegiantį įspūdį ir perdaug nacionalistinis vienos tautos atžvilgiu.

THE PIGEON THAT TOOK ROME

     Tai kitas karo meto filmas, vaizduojąs nacių ir italų fašistų išdaigas Romoje. Geroji filmo pusė yra komizmas, kuriuo persunkti net rimtieji, net tragiškieji momentai. Be to, filmo vertę labai pakelia artisto Charlton Heston vaidyba. Jis čia yra amerikiečio kapitono, einančio Romoj šnipo pareigas, vaidmenyje, norėdamas iššifruoti nacių karines paslaptis, jas persiųsti karvelių paštu, kad amerikiečiai galėtų greičiau išvaduoti bado ir teroro prislėgtus Romos gyventojus. Įpinama romantika, tragikomiški netikėtumai (svarbūs, ištreniruoti pašto karveliai papiaunami velykiniams pietums), nors nestinga ir žiaurių karo vaizdų. Dėl kai kurių romantinių trivialumų filmas netinkamas jaunam žiūrovui.

* * *

J. VAIŠNYS, S. J.

LOLITA

     Praėjusiais metais pagarsėjusi rašytojo Vladimir Nabokov kontroversinio turinio knyga, vardu “Lolita”, filmų pramonininkams, be abejo, buvo nemaža pagunda išnaudoti dar nespėjusį atvėsti žmonių susidomėjimą ta neįprasta knygoje gvildenta tema ir pagaminti to paties vardo filmą. Ar filmas išeis geras, ar ne, ne tiek svarbu — žiūrovų vis tiek netruks, nes skaičiusiems knygą bus labai įdomu pamatyti, kaip tokie neįprasti dalykai gali būti parodyti ekrane.

     Pagaliau filmas pagamintas ir teatruose rodomas. Žmonių susidomėjimas tikrai nemažas. Nors knygą daugumas kritikų smerkė, vadindami pornografiška (kitiems tai energingai neigiant), pasirodžiusioj o filmo kritikos daug švelnesnės. Net nė “Legion of Decency” jo nepasmerkė, bet priskyrė neseniai susigalvotai specialiai filmų grupei (Separate Classification), kuri, paprastais žodžiais kalbant, štai ką reiškia: “protingas tikrąją mintį supras, o kvailam vis tiek neišaiškinsi”. Tad šis filmas skiriamas suaugusiems, subrendusiems ir protingiems asmenims. Tik problema Čia yra ta, kad žmogaus suaugimą aiškiai rodo metrikai arba raukšlės veide, bet subrendimą ir protingumą nėra taip lengva nustatyti. Dėl šios priežasties ne tik minėtą knygą, bet ir šį filmą galima laikyti kontroversiniu. Kai kuriems jis gali patikti ir būti naudingas, o kitiems... Kas gali žinoti, kokios mintys jiems gali kilti ir kokias išvadas jie gali susigalvoti!

     Tiek knygos, tiek filmo trumpas turinys yra toks: vidutinio amžiaus iš Europos imigravęs vyras, vardu Humbert Humbert įsimyli dar tik bepradedančia bręsti Amerikos mergaitę, vardu Lolita. Mirus jos motinai (tėvas jau seniau buvo miręs), juodu pradeda keliauti po Ameriką, sustodami pernakvoti viešbučiuose ar moteliuose, su visokiomis pasekmėmis... Pagaliau Lolita pavagiama. Humbert Humbert to negali pernešti. Jis susiranda vagį ir jį nušauna. Patekęs už tai į kalėjimą, miršta širdies liga. Pagrindinė filmo mintis ir jo įdomumas — savotiška žmogaus psichologija, kuri ir nebus daugeliui suprantama.

     Vaidyba puiki. Gal tik Humbert Humbert (James Mason)nebuvo pakankamai suprastas ar neįstengtas atvaizduoti. Bet šis vaidmuo yra be galo sunkus ir kažin ar kuris nors kitas artistas būtų sugebėjęs geriau jį atlikti.

     Tad dar pakartojame: filmas tik suaugusiems, subrendusiems ir... protingiems.