1965. Vol. XVI NR. 5 — MAY GEGUŽIS

* * * GYVENIMUI TEKANT    146

P. Razminas SANTYKIAI TARP TĖVŲ IR BRĘSTANČIO JAUNIMO    148

A. Gylytė TĖVŲ SANTYKIAI SU VAIKAIS    157

V. Cukuras POKALBIS KELYJE Į TIESĄ    160

I. Regienė KUNIGAS IR LIETUVYBĖ    164

P. Pakalnis “ŽEMĖS DREBĖJIMAS” ČILĖJ    166

Studentai PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI NAŠLAITYNĄ APLANKIUS    168

G. Ivaškienė GEGUŽIS, ŠEŠTINĖS IR SEKMINĖS ŠEIMOJE    170

B. Krištanavičius, S. J. BADO ŠMĖKLA    173

SKAITYTOJO ŽODIS    177

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    178

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30 c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.