Vol. XVIII. 1367. Nr. 6. BIRŽELIS / JUNE

GYVENIMUI TEKANT    * * *   222

LAISVALAIKĮ PRAŠVILPTI AR PRASMINGAI PRALEISTI?    K. Trimakas, S. J.    227

ATOSTOGOS, VASARA (eil.)    D. Sadūnaitė    232

TARNAUJANTI BAŽNYČIA    P. Rabikauskas, S. J.    234

POEZIJA IŠ LIETUVOS    Mažoji Sesuo    237

DIEVAS YRA MEILĖ    J. Dupay (paruošė J. Sav.)    238

ŠVIESOS ŠEŠĖLIAI TAMSOJ — II    J. Ignatonis    245

KUO KALTAS? Ponia M., A. Liaugminas, J. Vaišnys, S. J.    250

ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Dokumentai apie gimimų kontrolę    A. L.    252

VAIKAI APIE SUAUGUSIUS    G. Juozapavičiūtė    254

IR VĖL STOVYKLA!    A. Saulaitis, S. J.    256

SAUJA TĖVIŠKĖS ŽEMĖS (rec.)    D. Bindokienė    257

KNYGOS ATOSTOGŲ SKAITYMUI    A. Liulevičius    258

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    259

SKAITYTOJO ŽODIS    262

EKRANO MIRGESY: Blow-up    D. Lukienė    263

Filmus suglaustai vertinant    * * *    263

Šio numerio iliustracijos: Alg. Kezio, S. J., fotografijos tema “Laisvalaikis” (221, 224, 227, 228, 229, 231, 233, 258); J. Dovydėno fotografijos tema “Poilsis” (241 — 244); Z. Sodeikienės iliustracijos (232, 245, 247, 260); vysk. Pr. Brazio, M.I.C., atvaizdas (nuotr. Alg. Kezio, S. J.).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

ŠisLaiškų Lietuviams numeris (ne vienam prisidėjusiam sutrumpinęs laisvalaikį) kaip tik svarsto, kaip laisvalaikį sutrumpinti. Gal daugeliui, kurie skaitys prof. dr. Ant. Sužiedėlio ir K. Trimako, S. J., straipsnius, atrodys, kad jie, tampydami šią temą nuosekmadienio neurozės ikidvasinės kultūros, tampo patį laiką, jį ilgindami (224-231). Bet tai tik įsivaizdavimas. Jie laisvalaikį tikrai jums sutrumpins. Jei tų pastangų dar kam neužtektų,dėl viso ko A. Liulevičius atostogautojams įdeda keletą knygų į “bagažą” (258), o D. Sadūnaitė skelbia atostogas pievoj (232)... Visi leidžiam laisvalaikį žiūrėdami su A. Keziu, S. J., kaip kiti jį leidžia (224-231). Galų gale (jei neskaitytume A. Saulaičio, S. J., prisipažinimo, kad jis mėgsta stovyklaskas to nežino?! 256), nueinam ilsėtis su J. Dovydėno poilsio mėgėjais... (241-244). Tada jau keltis atsikeliam tik karštyje atsigertitoks troškulys! Rodos, išgertum visą jūrą.