1975 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXVI, NO. 10

TEILHARD DE CHARDIN, S.J.

291

J. Venckus, S.J.

MINTYS APIE LIETUVĮ KUNIGĄ PRAEITYJE

294

P. Rabikauskas, S.J.

EILĖRAŠČIAI

299

Vladas Šlaitas

ARKIV. PRANCIŠKUS KAREVIČIUS

300

R. Dagilis

TŪKSTANTĮ MYLIŲ DVIRAČIU

301

A. Tamošaitis, S.J.

PASAULIS BŪTŲ KITOKS . . .

305

Aleksandras Kelmietis

VAIKO APETITAS

308

Dr. S. Raciūtė

HARMONINGA SANTUOKA

310

Dijana St.

AR GALIMA PABĖGTI NUO RAUDONOJO ARKLIO?

311

Nijolė Jankutė

PAPRASTO ŽMOGAUS PAPRASTAS GYVENIMAS

312

Danutė Bindokienė

TĖVYNĖJE

314

D. ir G. Vakariai

KALBA

319

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

321

J. Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

323

J. Pr.

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruotas Eugenijaus Būtėno fotografijos darbais. Eugenijus studijuoja fotografiją Illinois universitete.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Kartais pasakoma, kad geras žmogus yra tas, kuris į viską žiūri iš šviesiosios pusės, o blogaskuris mato tik tai, kas juoda. Pasigailėjimo vertas tas žmogus, kuris nemato gražiosios gyvenimo pusės, bet ne mažiau apgailėtinas ir tas, kuris nemato tai, kas juoda, kuris stengiasi pateisinti net ir didžiausias, aiškiausias klaidas. Išmintingiausia gyvenimo taisyklė reikalauja neužmerkti akių nei gėriui, nei blogiui, bet žiūrėti į gyvenimą blaiviai ir objektyviai.

     Prisiminkime tą tėvą, norėjusi sužinoti, kuris iš trijų jo sūnų yra išmintingiausias. Jis padavė visiems trims po apipuvusį obuolį, ir žiūrėjo, kaip kiekvienas elgsis. Pirmasis, pamatęs, kad obuolio kraštas apipuvęs, sviedė jį šalin. Antrasis suvalgė visą obuolį. Trečiasis išpiovė supuvusią dali ir suvalgė tik sveikąją. Tėvui labiausiai patiko trečiojo sūnaus elgesys: jis gyvenime mokės atskirti gėrį nuo blogio. Išmintingas žmogus turi būti kaip bitė, jis turi iš gyvenimo gėlių rinkti tik saldų medų, bet nečiulpti nuodingų syvų.