1975 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXVI, NO. 2

KETVIRTIS ŠIMTMEČIO    39    Juozas Vaišnys, S.J.

SVEIKINIMAI SIDABRINIO JUBILIEJAUS PROGA    43

PORA MINČIŲ, ŠVENČIANT VASARIO 16-TĄJĄ    44    Jonas Miškinis

PIRMOJI MOTERIS — BAŽNYČIOS DAKTARĖ (I)    45    Alfonsas Grauslys

MOTERS KUNIGYSTĖ    47    A. Rubikas

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XXIV)    51    B. Krištanavičius, S.J.

T. RUPERT MAYER, S.J.    58    J. Venckus, S.J.

EILĖRAŠČIAI    61    E. Juodvalkytė ir V. Šlaitas

KALBA    62    Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE    64    D. Bindokienė

APIE VAIKŲ MELĄ    66    A. Protas

FILMAI    67    Juozas Prunskis

ATGARSIAI    69

TRUMPAI IŠ VISUR    70    J. P.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” SIDABRINIS JUBILIEJUS    72    Redakcija

Viršelio nuotr. ir 38, 54, 55 psl. bei redakcijos ir administracijos narių (išskiriant D. Bin-dokienės ir P. Kleinoto) nuotr. — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

    Tremtis visuomet skausminga, bet ji nereiškia politinio, kūrybinio ar moralinio emigrantų žlugimo. Daugybė pavyzdžių įtikinančiai parodo, jog tremtis yra vienas neišvengiamas tautos laikotarpis ar vienas tremtinio gyvenimo tarpsnis.

    Emigruoti taip pat nereiškia kristi į nevaisingumą. Emigrantai, kurie dabar nekūrybiški, tikriausiai ir Lietuvoje niekuo nebūtų pasižymėję. Tai tvirtinti leidžia patirtis, rodanti, jog tremtis stipriai išryškina prigimties bruožus. Dėl to šalia nevaisingųjų užtinkama ir eilė nuostabiai iškilusių talentų, kuriuos nepaprastos aplinkybės paskatino ir prie nepaprastų užsimojimų. Todėl pasitaiko tautų, kurios daugiau išgarsėjo savo emigrantais, negu tėvynėje pasilikusiais.

    Nors tautos dažnai gali didžiuotis savo tremtinių talentais, tačiau atskiras tremtinys-kūrėjas už tai brangiai užmoka, nes bet kokie laimėjimai pasiekiami tik sunkiomis aukomis, reikalaujančiomis dažnai visiško pasiaukojimo. Tačiau krikščioniškai įkvėptas tremtinys to nesibaido, nes žino, jog visas aukas daro Aukščiausiojo planams vykdyti.

    Kaip tik tokį mistišką charakterį mes įžiūrime dabartinėje emigracijoje, nes jai įtikimiausiai yra skirtas tas uždavinys, kurio tėvynėje pasilikę negali atlikti.

Juozas Eretas