1975 / LIEPA - RUGPIŪTIS / VOLUME XXVI, NO. 7-8

VYSK. M. VALANČIAUS VEIKLOS AIDAI

219

Prel. Pr. M. Juras

SENATVĖ — TAI DAR NE KARSTAS

221

Juozas Prunskis

KONRADAS ADENAUERIS — VOKIETIJOS

STEBUKLADARIS

225

J. Venckus, S.J.

EILĖRAŠČIAI

230

Danguolė Sadūnaitė

SPALVOTO ŽMOGAUS DIEVAS

231

Vytautas P. Zubas

VAIKAI IR NAMŲ RUOŠA

233

A. Augustinavičiūtė

VYRAS IR MOTERIS ŠEIMOJE

237

J. Miškinis

TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS

239

Eglė Juodvalkytė

KALBA

240

J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

242

D. ir G. Vakariai

TRUMPAI IŠ VISUR

245

Parinko J. Prunskis

FILMAI

250

J. Prunskis

Inž. Romas Bartuška pernai suruoštoje Lietuvių Foto Archyvo fotografijos parodoje laimėjo pirmąją premiją. Šio “Laiškų Lietuviams” numerio iliustracijos yra perfotografuotos iš jo spalvotų skaidrių.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Šv. Raštas sako, kad Dievas, per šešias dienas sukūręs pasaulį, septintąją ilsėjosi. Dievui, be abejo, poilsis nebuvo reikalingas, tik Jis norėjo žmogui duoti pavyzdį, kad reikia ne tik dirbti, bet ir pailsėti. Žmogus nėra mašina, jis negali be pertraukos dirbti. Jeigu kas giriasi, kad jau daug metų neturi jokių atostogų, tai jį reikėtų labai rimtai perspėti, jog čia nėra ko girtis. Jis turėtų tuoj keisti šį savo netikusį gyvenimo būdą, kol dar visiškai nesugadino nervų sau ir kitiems. Kažin ar ir mūsų visuomenės veikėjams, kurie vienas prieš kitą kovoja, skaldydami ir taip jau nelabai stiprias mūsų jėgas, nebūtų naudingiausias vaistas geros atostogos? Kartais tikrai sunku suprasti, kaip suaugęs inteligentiškas žmogus nesuvokia, jog niekindamas mūsų organizacijas ir prieš jas kovodamas, ne tik jokio patriotiškumo neparodo, bet tarnauja tik mūsų tautos priešams. Kažin ar tai nėra nuo sunkaus darbo nusilpusios sveikatos ir nuo įvairių skaudžių pergyvenimų pairusių nervų pasekmė? Tad tikrai nuoširdžiai visiems linkime šią vasarą smagiai paatostogauti, pailsėti,o rudenį, sugrįžę iš atostogų, gal galėsime lengviau suvaldyti savo nervus ir sutilpti toje pačioje bendruomenėje. Kokie būtume laimingi, jeigu ir apie mūsų išeiviją būtų galima pasakyti taip, kaip dažnai sakoma apie Šveicariją: "Ji neturi armijosji pati yra armija".