religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXVII, NO. 1

NAUJUS METUS PRADEDANT

1

 Juozas Vaišnys, S.J.

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO LAIŠKAS

4

 Vysk. Paulius
A. Baltakis, O.F.M.

EILĖRAŠČIAI

5

 Dalia Staniškienė

SVARBIAU UŽ VISAS AUKAS

6

 Chiara Lubich

ŽMOGAUS IR DIEVO SANTYKIAI

7

 Bruno Markaitis, S.J.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

11

 Vytautas Bagdanavičius

MASONAI IR KATALIKAI

14

 P. Daugintis, S.J.

PAVYZDŽIO REIKŠMĖ IR GALIA

17

 Aldona Vielskienė

DARBO IR TURTO TEOLOGIJA

18

 A. Mauragis

MEILĖ YRA AUKA

20

 S.Sužiedėlis

ŠYPSOKIS — DIEVAS TAVE MYLI

22

 Dalia Staniškienė

PRAĖJUSIŲ METŲ JAUNIMO
KONKURSO APŽVALGA

23

 Redaktorius

NAUJI LEIDINIAI

25

 Red.

TĖVYNĖJE

27

 Gediminas Vakaris

KALBA

31

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

34

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

35

 J. Pr.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSAS

36

 Red.

Šis numeris iliustruotas  nuotraukomis iš Lietuvos. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.