religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXXVII, NO. 4

Šis numeris iliustruotas K. Daugėlos fotografijomis iš lietuvių išeivių gyvenimo Vokietijos stovyklose. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI

109

 Lietuvos vyskupai

DOGMOS PARADOKSAS (II)

113

 Bruno Markaitis, S.J.

VEIDU Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

117

 S. Sužiedėlis

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

120

 Vytautas Bagdanavičius

VIEN DUONOS NEUŽTENKA

124

 Chiara Lubich

AR TIKRAI BUVO BIBLIJOJE APRAŠYTAS TVANAS?

125

 J. E.

TĖVŲ PAVYZDYS

128

 Bruno Markaitis, S.J.

MOTERŲ KOVA UŽ LYGIAS TEISES

132

 Redakcija

KARD. J. BERNARDIN ŽODIS APIE L.K.B. KRONIKĄ

134

 Kard. J. Bernardin

A. SALIO RAŠTŲ III TOMAS

135

 Alė Rūta

ŠVENTOJO KAZIMIERO PENKŠIMTMETIS

135

 A. R.

LIETUVA PASAULINĖJE LITERATŪROJE

136

 Red.

TĖVYNĖJE

136

 Gediminas Vakaris

KALBA

138

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

140

 Aleksandras Mauragis

ŠYPSULIAI

142

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

143

 J. Pr.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.