religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / RUGSĖJIS — SEPTEMBER / VOL. XLVI, NO. 9

KAS TAS “DVASINGUMAS”

253

 Juozas Vaišnys, SJ

LIETUVOJE YRA IR TOKIŲ GYDYTOJŲ

257

 Birutė Žemaitytė

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

262

 Pranas Pučiliauskas

MEILĖ TURI VIS AUGTI

266

 Chiara Lubich

PAŽANGOS IR PILNUMOS SIEKIMAS

267

 Kun. Petras Linkevičius

KONGRESINIAI VAIZDELIAI

270

 Antanas Saulaitis, SJ

ŠEIMA — MEILĖS MOKYKLA

274

 Neringa Armonaitė

ŠEIMOS GYVENIMO CIKLAI

276

 Irena Lukoševičienė

KALBA

279

 Juozas Vaišnys, SJ

LIETUVAI

280

 Janina Štrimaitienė

TĖVYNĖJE

281

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

286

 Red.

TRUMPAI

287

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas kun. Ričardo Mikutavičiaus nuotraukomis iš Kauno Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios..
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.