religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / BIRŽELIS - JUNE / VOL. XLVIII, NO. 6

NĖRA DIDESNĖS MEILES

181

 Juozas Vaišnys S J

JĖZUS KRISTUS

184

 Vyskupų laiškas

DUOTI YRA GYVENTI

187

 Aldona Kamantienė

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJA

194

 Gabrielė Liniauskaitė

TAPATYBĖ AR VAIDMENŲ MAIŠATIS?

196

 Kęstutis A. Trimakas

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

201

 Red.

GERASIS GANYTOJAS

203

 Chiara Lubich

PUIKYBĖ

204

 Jadvyga Vilčinskaitė

QUO VADIS?

205

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

KNYGOS

208

 Red.

KALBA

210

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

212

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

215

 Red.

TRUMPAI

216

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Zigmo Degučio nuotraukomis iš Laiškų lietuviams metinės šventės. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.