1974 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXV, NO. 4

ŽMOGAUS IR KRIKŠČIONIO DIDYBĖ (II)

110

 Alfonsas Grauslys

KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI.. .

113

 Vytautas Zubas

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XV)

121

 Br. Krištanavičius, S.J.

GERARD MANLEY HOPKINS (EIL.)

130

 P. Gaučys

AR MEILĖ GALI BŪTI EGOISTINĖ

132

 A. Augustinavičiūtė

MANO GALVOSENA APIE SANTYKIUS SU LIETUVA

135

 P. Kisielius

EILĖRAŠČIAI

137

 Vilija Vakarytė

TĖVYNĖJE

138

 Danutė Bindokienė

KALBA

140

 Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI

142

 Juozas Prunskis

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

SKAMBANT IR GAUDŽIANT VELYKŲ VARPAMS,

BAŽNYČIOJE GIEDAMA LINKSMAS “EXULTET”.

KRISTUS KĖLĖS — KRITO BEJĖGĖ MIRTIS!

EVANGELIJA LIEPIA JO KAPE NEIEŠKOTI,

NES JIS JAU TEN, KUR AMŽINA GYVYBĖ,

KUR NĖRA NEI PABAIGOS, NEI MIRTIES,

KUR TIK GYVENIMAS IR NUOLATINĖ PRADŽIA.

IR PAVASARIO GAMTA NENORI ATSILIKTI,

IR JI PRADEDA GAUSTI PRISIKĖLIMO HIMNU.

JAU SUTRIUŠKINTAS ŽEMĘ KAUSTĘS GRUODAS,

IŠ JOS KYLA NAUJA GYVYBĖ, NAUJA AUGMENIJA,

TARTUM IR JI GIEDODAMA PERGALĖS HIMNĄ,

PASAKODAMA, KAD MIRTIS YRA LAIKINA,

KAD GREITAI JI PASIKEIČIA Į GYVYBĘ.

IR ŽMOGUS NE MIRČIAI, O GYVENIMUI SKIRTAS;

JUK JEIGU VISA GAMTA IŠ MIRTIES KELIASI,

TAI ARGI NESIKELS JOS VALDOVAS — ŽMOGUS?