T U R I N Y S
 
 
Atsiųsta paminėti
 
     BRONIUS KAZYS BALUTIS, Jo gyvenimas ir darbai. Spaudai paruošė Vyt. Širvydas, išleido J. J. Bachunas, Sodus, Mich., 1951 m., 128 psl., kaina $1,50.
 
     BUDĖK! Skautų kalendorius 1952 m. Redagavo sktn. V. Pauža, išleido Detroito skautės ir skautai, iliustravo dail. sktn. K. Žilinskas, 96 psl., kaina 50 centų.
 
     Aloyzas Baronas. DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. Išleido Anatolijus Kairys, viršelį piešė Albinas Bielskis, 1951 m., 226 psl., kaina $2,50.
 
Dėkojame “L. L.” Rėmėjams
 
Prenumeratos atnaujinimo proga aukojo: Petras Kurzikauskas, Chicago — 10 dol. Po penkis dolerius: Rev. Ig. Valančiūnas, Philadelphia; Adelė Elvikienė, Anna Mažeika, M. Juodišius, Chicago; Z. Pocius, Roslindale, Mass.
Šie ir visi kiti, kurie aukojo bent po 1 dol., gaus T. V. Gutausko, S. J. knygelę “Kas žiūri ir nemato”.
Daug džiaugsmo padarysi savo pažįstamiems Vokietijoje, Australijoje ir kitur, užsakydamas jiems “Laiškus Lietuviams”.
 

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio.   N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.