“JAUNIMO NAMŲ” STATYBA

      Čikagoje Tėvų Jėzuitų statomi "Jaunimo Namai" smarkiai kyla aukštyn. Ateinantį rudenį jau bus galima jais naudotis. Juose bus dvi didelės salės, erdvios klasės Aukštesniajai Lituanistikos Mokyklai ir specialūs būklai jaunimo organizacijoms. Visuomenė šį darbą nuoširdžiai remia. Už tai jai esame labai dėkingi. Galutiniam namų užbaigimui dar reikės nemaža lėšų. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Jesuit Fathers, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.

ŠIŲ METŲ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLANAI

      Jau aštunti metai leidžiame šį žurnalą, nagrinėjantį įvairius mūsų tautiečiams rūpimus klausimus, ypač daug vietos skirdami šeimų ir jaunimo problemoms. Kiekvienais metais stengiamės jį tobulinti, tačiau jo tobulumas ir įdomumas daug priklauso ir nuo mūsų bendradarbių. Visiems, kurie iki šiol mums daug padėjo savo straipsniais, labai nuoširdžiai dėkojame, prašydami ir toliau bendradarbiauti. Laukiame ir naujų bendradarbių su naujomis temomis. Mielai dėtume ir trumpus beletristikos dalykėlius. Didelių honorarų mokėti mūsų kuklios pajamos neleidžia, bet vis dėlto mokame bent po dolerį už mašinėle rašytą puslapį.

      Šiais metais kiekviename "Laiškų Lietuviams" numeryje paminėsime kurį nors mūsų dailininką, iliustruodami tą numerį jo kūriniais. Būtume dėkingi, kad ir patys dailininkai, be mūsų specialaus prašymo, praneštų, jeigu jie sutinka, kad vieną numerį iliustruotume jų kūriniais.

      Pabrangus spaudos darbui, prenumeratos kainą pakėlėme iki trijų dolerių metams. Nemanome, kad skaitytojams dėl to susidarytų ypatingų sunkumų, nes tokia yra kaina ir kitų lietuviškų tokio pat didumo žurnalų. Skaitytojams, gyvenantiems Europoje ir kituose mažiau turtinguose kraštuose, visuomet esame pasiruošę pagelbėti ir finansinėje srityje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Juozas Grušas. KARJERISTAI, II. Romanas. Antrasis "Nidos" leidimas 1956 m. 160 psl., kaina nepažymėta.

      LITUANUS, No. 3(8). Lietuvių Studentų Sąjungos leidinys anglų kalba. Redaguoja: L. Sabaliūnas, I. Čepėnaitė, V. Gaškaitė, D. J. Valančiūtė, P. V. Vygantas. Šis numeris išleistas labai gražiai. Dabartinis adresas: Lituanus, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.

      “L. L.” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS:

      "Laiškų Lietuviams" gražiai įrišti praėjusių metų komplektai. Komplekto kaina — $4.

      DIEVAS IR ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos, doros reikalavimai ir sielai pašvęsti priemonės. Kaina $5 (kietais viršeliais — $6.50). Ši knyga padėtų rasti atsakymą į daugelį neaiškių religinių ir moralinių klausimų. Būtų naudinga kiekvienoje šeimoje ją turėti.

      Hardy Schilgen, S. J. TU IR JI. Autorius gražiai ir suprantamai kalba apie jaunuolio santykius su mergaite. Dabar, kai mūsų jaunimas pradeda pamėgdžioti kitus, kurie nežino moralės dėsnių ir papročių, būtų labai naudinga jam šią knygą perskaityti. Kaina $2.