Tėvų Jėzuitų "Jaunimo Centras" jau užbaigtas statyti. Nuo rugsėjo mėnesio pradžios jau prasidėjo jame Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos pamokos. Jau smarkiai lipa aukštyn ir Jėzuitų namų sienos. Šiuose namuose bus graži ir erdvi lietuviško stiliaus koplyčia. Namų užbaigimui ir įrengimui dar trūksta daug lėšų.

Aukas galima siųsti šiuo adresu:

Jesuit Fathers, 5541S. Paulina St., Chicago 36, Illinois

     Kai pernai "Laiškuose Lietuviams" paskelbėme, kad Tėvų Jėzuitų Čikagoje statomuose namuose galės rasti prieglauda visos lietuviškos organizacijos ir įvairių pažiūrų sambūriai, kurie tik dirba Lietuvos gerovei, tai kai kurių partijų laikraščiai ir žurnalai išreiškė abejojimą, ar tikrai taip bus. Tačiau šių metų spalių mėnesio 6 dieną, kai "Jaunimo Centro" rūmai buvo iškilmingai atidaryti, tas abejojimas gal šiek tiek sumažėjo, nes į garbės prezidiumą buvo pakviesti ne tik visų mūsų jaunimo organizacijų atstovai (ateitininkų, skautų, santariečių, šviesininkų), bet ir krikščionių demokratų, tautininkų, valstiečių liaudininkų, socialdemokratų, frontininkų ir kitų partijų atstovai. Šiuose namuose norima suburti visus geros valios lietuvius į bendrą lietuvišką darbą.

     "Jaunimo Centro" namuose bus ir nuolatinė Čiurlionio meno galerija, kuri buvo iškilmingai atidaryta spalių mėnesio 20 dieną.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA,

I dalis. Redagavo Bernardas Brazdžionis. Aplankas dail. Romo Viesulo. Išleido Liet. Knygos Klubas. Kieti viršeliai, 608 psl., kaina $7.00.

     Tai yra tikrai naudinga knyga, kurioje duodama žymiausių mūsų rašytojų prozos veikalai arba jų ištraukos. Šioje dalyje randame su savo veikalais 50 mūsų rašytojų, pradedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite. Maždaug tokio didumo būsianti ir antroji dalis.

     RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ METRAŠTIS. Redaktorius - Leidėjas: Kun. Juozas Janilionis. Išleistas dviem kalbom: lietuvių ir portugalų. Leidinyje duodama daug žinių apie Lietuvą ir apie Brazilijos lietuvių gyvenimą. Išorinė išvaizda mūsų skoniui nelabai patraukli, bet gal Pietų Amerikoje skonis yra skirtingas.

     KNYGŲ LENTYNA, nr. 1-3, 1956 m. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis. Redaguoja A. Ružancovas, 203 Madison St., Westville, 111. ir Br. Kviklys, 631 W. 54th PL, Chicago 9, Ill.